ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta i GMINY


obszary Zarządzeń Burmistrza Miasta i GMINYW 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice wydał w sumie 332 zarządzenia. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez burmistrza dotyczyła finansów gminy. Zarządzenia skupiały się głównie wokół dokonywania zmian w budżecie Gminy Myślenice oraz zmian w zarządzeniu dotyczącym przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek.


Drugim najczęściej poruszanym obszarem była organizacja urzędu i gminy. Na mocy zarządzeń m.in. nadano nowy Regulamin Pracy w Urzędzie, dokonywano zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu oraz zmieniano składy osobowe poszczególnych Komisji.


Zarządzenia bardzo często odnosiły się także do nieruchomości gminnych, w kontekście ich sprzedaży, wynajęcia bądź wydzierżawienia.

Sporo zarządzeń dotyczyło też spraw jednostek organizacyjnych. Sprawy tych podmiotów w części dotyczyły kwestii organizacyjnych, takich jak powierzenie stanowisk kierowniczych i dyrektorskich, a w części odnosiły się do spraw finansowych, takich jak zatwierdzanie sprawozdań tych podmiotów czy przekazywanie środków trwałych niezbędnych im do realizacji zadań statutowych. Nierzadko drozarządzeń burmistrz przyznawał również nagrody Gminy Myślenice w dziedzinie kultury i sportu.


Wykaz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy