DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców na koniec 2021 r.

43 741

-0,14%

do roku 2020


1414

Zameldowania na

pobyt stały

453

Wymeldowania

pobytu stałego

488

Liczba

urodzeń

538

Liczba

zgonów


W 2021 r. liczba ludności w Gminie Myślenice wynosiła 43.741 osób. Jest to spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,14%. Wskazać należy, że spadek liczby mieszkańców Gminy Myślenice nastąpił po raz pierwszy od wielu lat, co potwierdzają dane zawarte na wykresie. Jest to spowodowane przewagą liczby zgonów nad liczbą urodzeń, co wpisuje się w tendencję ogólnopolską. W strukturze wiekowej mieszkańców dominują osoby w wieku produkcyjnym.


Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat*

*Źródło danych: GUS.