WSPÓŁPRACA Z organizacjami pozarządowymi


Wartość dotacji wykorzystana przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2021 r.

1 683 314

+8,04%

do roku 2020


Zdjęcie przedstawia mecz chłopięcej drużyny piłkarskiej.
Zdjęcie grupowe chłopięcych drużyn piłkarskich.


Program został przyjęty uchwałą nr 254/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W realizacji programu udział brały następujące wydziały Urzędu Miasta i Gminy Myślenice (wg stanu na koniec roku 2021):

    • Wydział Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury,

    • Wydział Edukacji i Zdrowia,

    • Centrum Usług Społecznych z siedzibą w Myślenicach, ul. Słowackiego 82.


Wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań w poszczególnych obszarachwspółpraca w zakresie wspierania kultury fizycznej w 2021 r.Zadania zrealizowane w trybie otwartych konkursów ofert


Małe granty


współpraca w zakresie działalności na
rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 r.Zadania zrealizowane w trybie otwartych konkursów ofertwspółpraca w zakresie stwarzania warunków mieszkańcom
rozwoju i popularyzacji kultury w 2021 r.Zadania zrealizowane w trybie otwartych konkursów ofert


współpraca w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2021 r.Zadania zrealizowane w trybie otwartych konkursów ofert


współpraca w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2021 r.Zadania zrealizowane w trybie otwartych konkursów ofert


współpraca w zakresie wspierania NGO w 2021 r.Zadania zrealizowane w trybie otwartych konkursów ofert


współpraca w zakresie udostępnienia usług medycznych i rehabilitacyjnych, szczególnie dla ludzi starszych, samotnych i ubogich

w 2021 r.Zadania zrealizowane w trybie otwartych konkursów ofert


Wykaz organizacji pozarządowych, z którymi w 2021 r. współpracowała Gmina Myślenice w zakresie Inicjatywy LokalnejZdjęcie przedstawia spotkanie w sali.
Zdjęcie przedstawia zebranie w sali.

W ramach realizacji zadań w formie inicjatyw lokalnej w 2021 r. do Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury w wyznaczonym terminie do 19 lipca 2021 r. wpłynęło 35 wniosków na łączną kwotę 223.370,00 zł. Na obrady Komisji Konkursowej ds. wspierania inicjatyw lokalnych, przekazano 31 wniosków, które spełniały wymagania formalne i uzyskały ocenę pozytywną, 4 oferty z przyczyn formalnych nie podlegały ocenie. Ze względu na limit środków finansowych przeznaczonych na inicjatywę lokalną oraz zróżnicowaną ocenę merytoryczną, na 2021 r. przyjęto do realizacji 28 inicjatyw lokalnych złożonych przez mieszkańców Gminy Myślenice (oferty te, otrzymały dotację w kwocie niższej niż wnioskowana), natomiast 3 inicjatywy nie osiągnęły minimalnej wymaganej liczby punktów (50 pkt). Szczegółowe informacje na temat inicjatywy lokalnej dostępne są na stronie internetowej Gminy Myślenice w zakładce Inicjatywa Lokalna i zadania sołeckie.