BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.

4 197 169

+44,58%

do roku 2020W roku 2021 Gmina Myślenice przeznaczyła 4.197.169,14 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Znaczną część środków gmina przeznaczyła na finansowe wsparcie i refundację działań OSP (1.154.422,06 zł) oraz działalność Straży Miejskiej (1.227.042,48 zł). W związku z zaistniałym w 2021 r. stanem powodziowym, istotnym kierunkiem wydatków gminy było również zarządzanie kryzysowe (1.435.838,02 zł). W ramach wydatkowanych środków 995.354,92 zł przeznaczono na zadania o charakterze inwestycyjnym. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r. przedstawiono poniżej.

Bezpieczeństwo w Gminie Myślenice w 2021 r.DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH1 984

Liczba przyjętych zgłoszeń od mieszkańców ogółem w 2021 r.

1 578

Liczba udzielonych pouczeń w 2021 r.

69

Liczba udzielonych pouczeń w związku z przestrzeganiem przepisów COVID-19 w 2021 r.

361

Liczba mandatów karnych nałożonych w 2021 r.

34

Liczba przeprowadzonych akcji prewencyjnych wraz z policją w 2021 r.

141

Liczba przeprowadzonych z Policją patroli wspólnych w 2021 r.


Rok 2021 z uwagi na pandemię w znacznym zakresie podporządkowany był kontroli przestrzegania ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARA-CoV-2 m.in. na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego. W tym zakresie udzielono 69 pouczeń oraz nałożono 4 mandaty karne. Wielokrotnie patrolowano targowiska i inne miejsca skupiające ludzi, zwracając uwagę na stosowanie tych przepisów przez obywateli. Kilkadziesiąt razy dowożono na szczepienia osoby, które miały trudności z poruszaniem się. Dowożono również posiłki osobom pozostającym w kwarantannie.


Na terenie Gminy Myślenice zadania z zakresu bezpieczeństwa wykonuje Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach. Straż Miejska wspomagała działania Policji w ramach koordynacji służby oraz w razie potrzeby doraźnej pomocy w podejmowaniu interwencji. Funkcjonariusze KPP Myślenice jak i Straży Miejskiej prowadzą ścisłe współdziałanie w ramach Centrum Monitoringu Wizyjnego, gdzie operatorzy pozostają w dyspozycji dyżurnego KPP Myślenice oraz Straży Miejskiej.


W ramach Zintegrowanego Planu Dyslokacji Służb na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa i porządku, podejmując wspólnie z policją działania o charakterze prewencyjnym zrealizowano:

  • „Akcja drift” , zaangażowanych 6 strażników, 6 akcji;

  • „Akcja znicz”, zaangażowanych 8 strażników przez 4 dni;

  • „Chodnik bardziej dla pieszych" zaangażowanych 64 strażników miejskich podczas 32 służb patrolowych;

  • „Bezpieczna droga do szkoły” 8 funkcjonariuszy, 4 służby;

  • wspólne prowadzenie działań na terenie dzielnicy Zarabie w związku z wykroczeniami porządkowymi 9 służb patrolowych, angażujących 9 strażników miejskich;

  • zabezpieczenie zgromadzeń 3 akcje, 12 strażników;

  • „Święto Niepodległości”, 9 funkcjonariuszy.

Wspólne patrole i działania pandemiczne w ramach wydanych poleceń przez wojewodę małopolskiego: 34 patrole, zaangażowanych 34 strażników.


Akcja "Chodnik dla pieszych".
Spotkanie w ramach akcji "Chodnik bardziej dla pieszych".
Zdjęcie z maskotkami PSB Mrówka oraz z E-Dolph.
Zdjęcie przedstawia chłopca w stroju autka.
Zdjęcie grupowe dzieci w żółtych kamizelkach.

Źródło zdjęć: myslenicka24.pl

Zdjecie przedstawia dziewczynki z maskotką PSB Mówka.DZIAŁALNOŚĆ Ochotniczych straży pożarnychNa terenie Miasta i Gminy Myślenice funkcjonuje 20 Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 6 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Na terenie samego Miasta Myślenice swoją siedzibę ma 5 jednostek OSP, pozostałe funkcjonują na terenie sołectw tut. gminy.

W ramach prowadzonej działalności w roku 2021 wyznaczano i uzgadniano zasady udziału jednostek OSP w zabezpieczeniach imprez sportowych, kulturalnych, które odbywały się w trakcie cały czas aktualnego w naszym kraju stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Jednostki brały udział m.in. w dystrybucji środków ochrony indywidualnej, ulotek informacyjnych dotyczących przewozu osób potrzebujących, na szczepienia przeciwko wirusowi. Wszystkie jednostki brały udział w obsłudze Masowego Punktu Szczepień zorganizowanego na bazie Hali Sportowej na Zarabiu. Odbyły się gminne zawody w sporcie pożarniczym grupy A i C oraz drużyn MDP. Jednostek OSP uczestniczyły w zorganizowanych uroczystościach z okazji Konstytucji 3-go Maja oraz Narodowego Święta Niepodległości. Zastępy ratownicze z jednostek OSP brały udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych i zapoznaniach z obiektami zakładów produkcyjnych na terenie Miasta i Gminy Myślenice.


Na terenie Gminy Myślenice w 2021 powstało około 1.046 zdarzeń wymagających interwencji straży pożarnych, w tym 72 zdarzenia to pożary. Łącznie do wszystkich zdarzeń jednostki OSP wyjeżdżały 749 razy. Największym wyzwaniem, które stanęło przed członkami OSP były powodzie, które w szczególny sposób dotknęły miejscowości Głogoczów, Krzyszkowice, Jawornik i Myślenice. W trakcie działań powodziowych w lipcu i sierpniu druhowie wyjeżdżali do akcji 214 razy i uczestniczyło w nich łącznie 1.215 druhów. Druhowie brali udział w szkoleniach organizowanych przez KP W roku 2021 szkolenie podstawowe ukończyło 37 osób, szkolenie z Ratownictwa Technicznego 4 osoby, szkolenie Dowódców OSP 11 osób i szkolenie z zasad współpracy z SP ZOZ LPR 14 osób. W roku 2021 dokonano również wymiany na nowy samochodu pożarniczego w OSP Myślenice Dolne Przedmieście oraz zmodernizowano remizę OSP Krzyszkowice.


Zdjęcie przedstawia jadący wóz strażacki.
Zdjęcie przedstawia wóz strażacki.
Zdjęcie przedstawia osoby oglądające wóz strażacki.
Zdjęcie przedstawia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice i członka OSP podpisujących dokumenty.


1 046

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych OSP w 2021 r.

72

Liczba zdarzeń / akcji pożarniczych OSP w 2021 r.

214

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych dotyczących powodzi w 2021 r.


Zdjęcie przedstawia samochód strażacki na sygnałach świetlnych.
Zdjęcie przedstawia gaszenie pożaru.
Zdjęcie przedstawia strażaków przykrywających poszkodowanego kocem termicznym.

Źródło zdjęć: profile FB gminnych jednostek OSP

Zdjęcie przedstawia interwencję straży nocą.


Sprzęt zakupiony przez OSP w ramach dotacji otrzymanych od Gminy Myślenice


Sprzęt zakupiony przez OSP w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe (po powodzi)