sprawy społeczne oraz zdrowie


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEMRealizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem, stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez Władze Myślenic. Do najważniejszych z nich należą:

   • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice;

   • Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2021 r.;

   • Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Myślenice na lata 2021-2023;

   • Karta Rodzina 3+;

   • Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2016-2022;

   • Program osłonowy dotyczący udzielania mieszkańcom Gminy Myślenice pomocy w zakresie dożywiania;

   • Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021";

   • Myślenicka Karta Seniora;

   • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2021;

   • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2021.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

84 016 094
+1,82%
do roku 2020Stabilny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2021 r. wiąże się z utrzymaniem wydatków Gminy Myślenice na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dla porównania warto wskazać, że zarówno w 2020 r., jak i w 2021 r. na ten cel wydatkowano niemal taką samą kwotę, wynoszącą 56,3 mln zł. W 2021 r. dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2020. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci.


71 943 957

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

4 728 946

Wydatki na bieżące utrzymanie CUS

1 449 730

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (wydatki z dotacji UE)


Świadczenia wsparcia materialnego w 2021 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2021 r.


Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Myślenicach w 2021 r. były niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba oraz ubóstwo. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina mogła korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli, w kilku pozycjach). Aby uzyskać pomoc ze strony Centrum Usług Społecznych, rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Centrum Usług Społecznych wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że w 2021 r. powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej, choć zauważalny jest wzrost rodzin potrzebujących wsparcia w 2021 r. W głównej mierze wynikał on z wystąpienia sytuacji kryzysowej, spowodowanej nagłymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Myślenice.


W 2021 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 546 rodzin, a niepieniężnymi 109 rodziny. Pracę socjalną świadczono wobec 160 rodzin.

Centrum Usług Społecznych

W 2021 r. maiło miejsce przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach w Centrum Usług Społecznych. Gmina Myślenice pozyskała na ten cel rządowe wsparcie finansowe w wysokości 3,1 mln zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowa jednostka samorządowa rozpoczęła już swoje funkcjonowanie, a nad jej wdrożeniem pracował powołany przez Burmistrza Jarosława Szlachetkę zespół ds. modelu Centrum Usług Społecznych. Program powstania Centrów Usług Społecznych na terenie całej Polski jest dopiero wdrażany. Jednym z pierwszych kroków było powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetkę członków zespołu do spraw modelu Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

Obecna struktura organizacyjna Centrum Usług Społecznych jest efektem pracy zespołu ds. Modelu Centrum Usług Społecznych. Stanowi ona odpowiedź na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. CUS wydatkował 82.140.664,00, z czego 71.849.494,00stanowiły wydatki na zadania zlecone, a kwotę 10.241.216,00przeznaczono na realizację zadań własnych.

W trakcie 2021 r. CUS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, blisko 1,4 mln zł środków pieniężnych pozyskano ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów i programów tj. "Aktywne Myślenice", "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice", "Senior+ moduł II", "Wspieraj Seniora", "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej", "Asystent rodziny 2021", "Transport na szczepienia - Fundusz Przeciwdziałania COVID", czy "Rozwój Pomocy Społecznej". Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej CUS w swojej bieżącej pracy realizował projekty socjalne i działania środowiskowe, takie m.in. prowadzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej.

Zdjęcie przedstawia osoby przy zielonym namiocie z napisem "CUS w Myślenicach".


wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2021 r.


Otwarcie Centrum Aktywności Lokalnej.

centrum aktywności lokalnej

W ramach projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice" utworzone zostało Centrum Aktywności Lokalnej znajdujące się w kamienicy Obońskich przy myślenickim rynku.

Zespół Organizowania Społeczności Lokalnej w 2021 r. przygotował w ramach CAL zajęcia, które w dużej mierze miały charakter integracyjny, zmierzający do poznania potrzeb i potencjału społeczności miasta i gminy, jak również wzmocnienie więzi społecznych. Odbyły się spotkania ze społecznością lokalną oraz zabawy animacyjne dla rodzin. Prowadzono również dyżury i szkolenia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, a także dla wolontariuszy.


Placówkę Wsparcia Dziennego "Kreatywnia"

Celem Placówki Wsparcia Dziennego "Kreatywnia" jest podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci i młodzieży, w szczególności pochodzących z rodzin, w których istnieje ryzyko nadużywania lub uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, polegające na wspieraniu rodziny w sprawowaniu podstawowych funkcji w najbliższym środowisku rodziny, zapewnieniu pomocy dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami, łagodzeniu niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowaniu zaburzeń zachowania oraz stwarzanie szansy do pokonywania niekorzystnych uwarunkowań w domu rodzinnym.

W 2021 r. placówka realizowała zajęcia w oparciu o Roczny Plan Pracy oraz Program Psychoprofilaktyczny. Z zajęć organizowanych w placówce, każdego dnia korzystało średnio 12 dzieci.

Zdjęcie przedstawia dziecko zjeżdżające z czerwonej zjeżdżalni.


Zdjęcie grupowe z Władzami Gminy i Miasta Myślenice w Dziennym Domu Seniora+.
Zdjęcie przedstawia seniorów w świątecznych czapkach.

Dzienny Dom "Senior+"

Dzienny Dom Senior+ jest ośrodkiem wsparcia, który rozpoczął działalność w 2020 r. Zapewnia on wsparcie seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od stwierdzonych potrzeb.

W czasie zawieszenia działalności spowodowanej pandemią COVID-19 w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 14 maja 2021 r. również dostarczano posiłki seniorom. Zadanie realizowane było przy czynnym udziale pracowników Dziennego Domu Senior+ przez firmę zewnętrzną - umowa z barem gastronomicznym "Szlachecki"

W trakcie 2021 r. z usług placówki skorzystało 61 osób, dla których zorganizowano 838 godzin zajęć grupowych oraz 2.249 godzin zajęć indywidualnych.


opłatek maltański

Organizowany wspólnie z Polskim Związkiem Kawalerów Maltańskich po raz 15 Opłatek Maltański, adresowany był dla 56 dorosłych i 44 dzieci. Tradycyjne spotkanie wigilijne, na które zwykle przybywały zarówno osoby samotne jak i rodziny nie mogło się odbyć. Dlatego to pracownicy Centrum oraz przedstawiciele Zakonu Maltańskiego zorganizowali "spotkanie pod choinką" na myślenickim rynku. Ponadto do osób które nie mogły przybyć na ww. spotkanie wyruszyli z opłatkami, życzeniami i podarkami. Łącznie odwiedzono 20 domostw, w tym 20 rodzin (34 osoby) z małoletnimi dziećmi na terenie Gminy Myślenice.

Zdjęcie przedstawia "Spotkanie pod choinką" na myślenickim rynku.


Zdjęcie przedstawia mężczyznę na wózku inwalidzkim.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach w 2021 r. realizowało współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021. Głównym celem programu było wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W ramach programu udzielono wsparcia 22 osobom w tym 12 osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 3 osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 7 dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Gmina Myślenice w odpowiedzi na zapotrzebowanie osób z niepełnosprawnościami przystąpiła do rządowego programu, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Przygotowanie programu było zadaniem pracowników Centrum Usług Społecznych. Dzięki ww. projektowi Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 2.507.746,35 zł. Gmina z własnego budżetu na realizacje niniejszego przedsięwzięcia dołoży 1.108.967,02 zł. Łączny koszt inwestycji wyniesie 3.604.237,02 zł.

Głównym celem utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Myślenice jest zapewnienie dorosłym osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności usług zamieszkiwania i opieki w ramach pobytu dziennego i całodobowego. Pomoc oferowana będzie również osobom z orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zakłada się, iż w skali roku z usług Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego skorzysta 30 uczestników.

Spotkanie w ramach przestąpienia do rządowego programu Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowe.
Dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowe.


Aktywne Myślenice

W trakcie 2021 r., zbiegły się dwie edycje realizacji projektu "Aktywne Myślenice":

 • Aktywne Myślenice, w okresie od lipca 2018 do czerwca 2021 r.

 • Aktywne Myślenice, w okresie od lipca 2021 r. do czerwca 2023 r.

Wsparciem w 2021 r. w ramach powyższych projektów objęto łącznie 90 osób, w tym 24 nowe osoby (zrekrutowane w 2021 r.). Większość beneficjentów projektu to osoby niepełnosprawne. Uczestnicy zostali objęci indywidualną diagnozą potrzeb oraz pracą socjalną.

W ramach projektu zapewniono m.in. szkolenia z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z emocjami i stresem, poczucia własnej wartości, asertywności oraz budowania samooceny. Ponadto, uczestnikom projektu przyznano 33 świadczenia na łączną kwotę 42.652,00 zł, które były przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w zajęciach oraz na poprawę warunków mieszkaniowych.


Program "wspieraj seniora"

Przez cały 2021 r. Centrum Usług Społecznych w Myślenicach realizowało program w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów - "Wspieraj Seniora". W trakcie akcji, łącznie wpłynęło 255 zgłoszeń. Realizacją projektu zajmowało się 19 pracowników Centrum, natomiast po ustaleniu szczegółów, do realizacji pomocy skierowano wolontariuszy. W pomoc seniorom zaangażowanych było 8 wolontariuszy.

W ramach podejmowanych działań, zapewniona została realizacja potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, samotnych. Aktywność polegała na kontakcie telefonicznym celem udzielania im wsparcia poprzez rozmowę jak również monitorowania potrzeb seniorów. W związku z realizacją tego zadania monitorowano potrzeby u 471 osób, z którymi pracownicy przeprowadzili 1.330 rozmowy telefoniczne.


Usługi opiekuńcze

Podstawowe usługi opiekuńcze zapewnione przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym zapewnienie kontaktu z otoczeniem, podstawową opiekę higieniczną, a także dostarczanie posiłków do miejsca zamieszkania. W 2021 r. z tej formy wsparcia skorzystały 52 osoby. Koszt zadania oszacowano na kwotę 375.048,66 zł, z czego 80% pochodziło z budżetu gminy, a pozostałą część kosztów pokrywały rodziny wspomaganych osób.


Pobyt w Domach Pomocy Społecznej

W Gminie Myślenice obserwuje się wzrost liczby osób starszych, samotnych, o niskich dochodach, które nie mogą liczyć na pomoc najbliższej rodziny lub w ogóle jej nie mają. W związku z tym, zapotrzebowanie na tego typu świadczenia z roku na rok wzrasta, głównie z uwagi na starzenie się społeczeństwa i migrację ludzi młodych.

W 2021 r. do ośrodka pomocy społecznej wpłynęło 17 wniosków o skierowanie do domu pomocy społecznej. W wyniku przeprowadzonych postępowań 9 osób było skierowanych do domu pomocy społecznej, w tym 2 osoby sądownie. W 2021 r. umieszczono 8 osób w domu pomocy społecznej, żadna osoba nie otrzymała odmowy skierowania, 8 wniosków zostało zakończonych umorzeniem postępowania.

Koszt zadania wyniósł 1.969.922,41 zł, z czego z budżetu gminy finansowano 95%, a pozostałą część kosztów pokrywały rodziny wspomaganych osób.

Zdjęcie przedstawia kobiety przeglądające kartki świąteczne.
Zdjęcie przedstawia kobiety siedzące w sali.
Zdjęcie przedstawia zabawę na pikniku.
Zdjęcie przedstawia warsztaty makramy.
Zdjęcie grupowe dzieci.
Zdjęcie przedstawia dzieci malujące karmniki.
Zdjęcie przedstawia ludzi siedzących w sali na podłodze.
Zdjęcie przedstawia dzieci w sali bawiące się balonem.
Zdjęcie przedstawia dzieci malujące na foli spożywczej.zdrowieOchrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki gminy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez gminę były zadania określone w ramach programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniu uwzględniały one tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Zdjęcie przedstawia dzieci przy białym stoliku.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2021 r. wyniosły blisko 1,7 mln, w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi. W głównej mierze skupiały się one na zwiększeniu dostępności do instytucji wspomagających proces leczenia oraz rehabilitacji osób nadużywających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, a także na poprawie skoordynowanych działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych. Pozwoliło to m.in. na zapewnienie funkcjonowania zorganizowanie działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice.


Programy polityki zdrowotnej

Kwotą 20.000,00 zł udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Myślenickiego na dofinansowanie realizacji programów tj. profilaktyki sepsy - szczepienia przeciw meningokokom typu C i typu B (10.000,00 zł), profilaktyki raka płuc (5.000,00 zł), profilaktyki chorób krążenia i cukrzycy (5.000,00 zł) . Na podstawie podpisanej umowy z Powiatem Myślenickim przekazano środki na realizację wyżej wymienionych programów profilaktyki zdrowotnej.

Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

Rok 2021 był kolejnym, w którym mieszkańcy Myślenic zmagali się z epidemią choroby COVID-19. Z tego względu, podjęto realizację działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 2021 r. na terenie Gminy Myślenice dostępne były punkty, w których wykonywano szczepienia przeciwko COVID-19.

Działania burmistrza, radnych oraz pracowników gminnych instytucji skupiały się na stworzeniu możliwości do zaszczepienia przeciw COVID-19 oraz zaangażowania w akcję promocyjną szczepień przeciw COVID-19. W ramach podjętych wysiłków przygotowano, uruchomiono i zapewniono funkcjonowanie Punktu Szczepień Powszechnych, a także przeprowadzono akcję szczepień w trakcie Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem w Myślenicach oraz Myślenickiej Sceny Letniej w Jasienicy. Ponadto, Centrum Usług Społecznych w Myślenicach pomagało w realizacji zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz w sprawie organizacji infolinii dla ww. osób. Efektem podjętych działań było zajęcie II miejsca w kategorii - największej liczby zaszczepionych w Powiecie Myślenickim.

54% zaszczepionych w pełni w 2021 r.

Program "Mobilny Punkt Szczepień".

Na rzecz ochrony zdrowia, w 2021 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.