REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 r. przez Miasto i Gminę Myślenice w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Miejskiej stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice, które jest dokumentem o charakterze planistycznym, określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.


Istotna część zadań burmistrza w 2021 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym. Ponadto w 2021 r. trwał intensywny proces opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032.
25


dokumentów i programów strategicznych gminy było realizowanych w 2021 roku,

w tym:

2

z obszaru

ochrony zdrowia

6

z obszaru

pomocy społecznej

6

z obszaru

ochrony środowiska

3

z obszaru

ładu przestrzennego

3

o charakterze

ogólnym

1

z obszaru

rewitalizacji

1

z obszaru gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

gospodarki komunalnej

2

z obszaru

transportu
Krótki opis realizacjiprogramy o charakterze ogólnymROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MYŚLENICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr 254/XXXIX/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy gminą …. i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych. Program obejmuje wsparcie w takich obszarach jak: sport; ochrona zdrowia; wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publiczne; wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym; wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja w 2021 r.: Realizacja programu nastąpiła poprzez organizację OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 • Wspieranie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej realizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w 2021 r.

 • Prowadzenie Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy Myślenice Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” w roku 2021.

 • Wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizacje w roku 2021 zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki.

 • Wspieranie zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego realizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w 2021 r.

 • Wspieranie zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa realizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w 2021 r.

 • Wspieranie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w 2021 r.

 • Świadczenie usług rehabilitacji ogólnoustrojowej uczestników projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach .

 • Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań pn. "FERIE 2021" .

 • Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice w okresie marzec-czerwiec 2021 r.

 • Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań pn. "WAKACJE 2021".

 • Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań pn. WAKACJE 2021 z osobami niepełnosprawnymi

 • Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice w okresie wrzesień-grudzień 2021 r. oraz UDZIELENIA DOTACJI NA PODSTAWIE MAŁYCH GRANTÓW.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu zawarto na podstronie Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

myślenicka karta rodzina 3+"

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 334/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Myślenickiej Karty Rodzina 3+".

Cel: Niniejszy program ma na celu umacnianie rodziny oraz promocję modelu rodziny wielodzietnej.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu zawarto na podstronie Myślenicka Karta Rodziny 3+.

Myślenicka Karta Rodziny 3+
Myślenicka Karta Seniora

myślenicka karta seniora

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 96/XIV/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia "Myślenicka Karta Seniora".

Cel: Niniejszy program ma na celu aktywizację społeczną seniorów poprzez stworzenie i rozwijanie systemu ulg i preferencji.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu zawarto na podstronie Myślenicka Karta Seniora.


Grafika "Myślenice 2032".

W 2021 r. trwał intensywny proces opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032". Działania były podejmowane na mocy Uchwały Nr 325/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032, w tym trybu konsultacji. W ramach podjętych kroków, zrealizowano następujące działania: opracowano założenia do strategii, opracowano siatkę celów strategicznych i operacyjnych, opracowano model funkcjonalno-przestrzenny Gminy Myślenice, przeprowadzono konsultacje wewnętrzne projektu strategii.


Zdjęcie przedstawia spotkanie w ramach "Strategii Rozwoju Gminy Myślenice" - zdjęcie 1.
Zdjęcie przedstawia spotkanie w ramach "Strategii Rozwoju Gminy Myślenice" - zdjęcie 2.
Zdjęcie przedstawia ludzi siedzących w sali.
Zdjęcie przedstawia ludzi w sali.programy z obszaru polityki społecznejSTRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2022 DLA GMINY MYŚLENICE

Podstawa prawna: Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr 4105/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice.

Cel: Jest to dokument strategiczny, który umożliwia zarządzanie działaniami związanymi z polityką społeczną gminy, w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie Myślenice, takie jak bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość. Dzięki wyznaczonym celom strategicznym, możliwe jest rozwiązywanie problemów życiowych mieszkańców i efektywne podejmowanie inicjatyw, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców.

W roku 2021 zrealizowano następujące cele strategiczne:

 • wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;

 • wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych oraz długotrwale i przewlekle chorych, a także ich rodzin;

 • aktywizacja zawodowa mieszkańców oraz wspieranie przedsiębiorczości lokalnej;

 • rozwój aktywności społecznej oraz podniesienie poziomu integracji mieszkańców.

Do działań podjętych w ramach toku realizacji Strategii zaliczyć można w szczególności:

 • wzmocnienie rodzin i podniesienie poziomu ich funkcjonowania (wypłata świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych );

Zdjęcie przedstawia Władze Gminy Myślenice z księdzem.
Zdjęcie przedstawia przecięcie wstęgi.
 • wspieranie dzieci w prawidłowym rozwoju (m.in. przez Placówkę Wsparcia Dziennego KREATYWNIA - w 2021 r. do placówki uczęszczało 44 dzieci; ponadto w 2021 r. zostało zorganizowanych 1.198 różnego rodzaju warsztatów, spotkań itp.);

 • wspieranie rodziców zagrożonych pozbawieniem lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej (prowadzenie poradnictwa rodzinnego i wsparcie psychologiczne, prowadzenie poradnictwa prawnego, świadczenie usług asystenta rodziny);

 • zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób starszych i niepełnosprawnych ( w 2021 r. 61 seniorów uczęszczało do Dziennego Domu Senior +; funkcjonował także ŚDS oraz WTZ);

 • wspieranie rodzin w opiece nad osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi (świadczenie usług opiekuńczych, realizacja programów AOON oraz Wspieraj Seniora oraz świadczenia różnorakich usług seniorom i niepełnosprawnym przez wolontariuszu m.in. przez wolontariat międzypokoleniowy);

Władze Gminy Myślenice na zdjęciu grupowym w "Dziennym Domu Seniora+".
Zdjęcie przedstawia seniorki siedzące przy wielkanocnym stole.
Zdjęcie przedstawia seniorki w czapkach świątecznych.
Zdjęcie przedstawia kobiety przeglądające kartki świąteczne.
 • rehabilitacja oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i starszych (w 2021 r. świadczono usługi głównie w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice oraz projektów Aktywne Myślenice 1. i Aktywne Myślenice 2.; Stacja Opieki Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Myślenicach działając jako Organizacja Pożytku Publicznego świadczyła usługi rehabilitacyjne oraz pielęgniarskie dla osób powyżej 60 roku życia);

 • rozwój aktywności społecznej oraz podniesienie poziomu integracji mieszkańców;

 • aktywizacja zawodowa mieszkańców oraz wspieranie przedsiębiorczości lokalnej (realizowano następujące przedsięwzięcia: Opłatek Maltański, działalność NGO-sów w tym obszarze, działalność wolontariuszy, realizacja programu w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów - „Wspieraj Seniora”, organizacja warsztatów m.in. w CAL).

Zdjęcie przedstawia dzieci w strojach jasełkowych.


Zdjęcie przedstawia ćwiczenia na kalimatach.


Zdjęcie przedstawia dziewczynki malujące farbami.


Zdjęcie przedstawia ćwiczenia na świeżym powietrzu.


PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY MYŚLENICE NA LATA 2016-2022

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr Nr 136/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2016-2022.

Cel: Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2021 r.: W roku 2021 realizowano cele strategiczne w następujących obszarach:

 • działanie profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 • wsparcie osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

 • oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;

 • zwiększenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W 2021 r., w okresie od stycznia do grudnia, pomocą objęto 65 rodzi (liczba osób w rodzinie objętych pomocą wynosiła 179, w tym osób mężczyzn 62, kobiet 68, dzieci 49). Od stycznia do grudnia 2021 r. założono 50 nowych Niebieskich Kart w 46 rodzinach. W okresie sprawozdawczym utworzono 62 grupy robocze, natomiast liczba posiedzeń grup roboczych wynosiła 158. Wypełniono 45 Niebieskich Kart C i 38 Niebieskich Kart D. Osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie było 54 kobiet, 8 mężczyzn oraz 46 dzieci (będących tez świadkami przemocy).

W zdecydowanej większości przypadków do podejrzenia przemocy dochodziło między dorosłymi osobami w rodzinie. Wielokrotnie dzieci były świadkami przemocy w rodzinie. 3 Niebieskie karty były prowadzone z uwagi na przemoc wobec dzieci.

W ramach ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie podjęto następujące działania:

 • umożliwienie korzystania w razie potrzeby z dwóch mieszkań chronionych zlokalizowanych pod adresem ul. Średniawskiego 35a, Myślenice;

 • osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, oferowano nieodpłatne wsparcie psychologiczne (z takiej formy pomocy skorzystało 25 osób);

 • osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oferowano także nieodpłatne konsultacje z prawnikiem (z takiej formy pomocy skorzystało 17 osób);

 • osobom dotkniętym przemocą w rodzinie udzielono poradnictwa socjalnego (z takiej formy pomocy skorzystały 133 osoby),

 • pracownik socjalny oraz psycholog przynajmniej raz w miesiącu monitorowali sytuację w rodzinach doświadczających przemocy;

 • udzielono 34 porady telefoniczne w zakresie przeciwdziałania przemocy.

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie podjęto następujące działania:

 • zorganizowano kampanię edukacyjno-profilaktyczną z uwagi na obchody Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci obchodzonego co roku 31 marca (w ramach kampanii odbył się konkurs plastyczny pn. „Kim jest dziecko” adresowany do 5-6 latków, uczniów szkół podstawowych oraz seniorów);dzieci w szkołach podstawowych na lekcjach wychowawczych dowiadywały się o swoim prawie do poczucia bezpieczeństwa i miejscach, w których mogą szukać pomocy w trudnych sytuacjach (ponadto w dniu 30.04. został w mediach społecznościowych opublikowany film profilaktyczny dla rodziców; w Gazecie Myślenickiej można było przeczytać o sposobach wychowania dziecka w poszanowaniu siebie i drugiego człowieka, a cała kampania była promowana przez Kurier Myślenicki, który nagrał krótki reportaż z podejmowanych działań, a cała kampania została podsumowana na obchodach Dnia Dziecka organizowanych przez UMiG Myślenice poprzez rozstrzygnięcie konkursu plastycznego);

 • w miesiącach wakacyjnych prowadzone były warsztaty profilaktyczne dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Placówki Wsparcia Dziennego Kreatywnia w zakresie wzmacniania samooceny, radzenia sobie z emocjami i w trudnych sytuacjach (zajęcia warsztatowe prowadzone były w dwóch grupach wiekowych: 6-10 lat oraz 11-13);

 • od września 2021 r. prowadzone były warsztaty profilaktyczne wzmacniające samoocenę, poczucie własnej wartości i skuteczności pn. „Jesteśmy wyjątkowi” (warsztaty adresowane były dla dzieci w wieku od 8 do 12 r.ż. mieszkających na terenie Gminy Myślenice).Zdjęcie grupowe osób pod budynkiem Gminy Myślenice.
Zdjęcie przedstawia zebranie w sali.
Zdjęcie przedstawia zielony namiot z napisem "Centrum Usług Społecznych w Myślenicach".
Osoby zebrane pod namiotem "Centrum Usług Społecznych Myślenice"..
Zdjęcie przedstawia dzieci przy białym stoliku.
Zdjęcie przedstawia dzieci bawiące się na boisku.


gminny program wspierania rodziny w gminie Myślenice na lata 2021-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr Nr 256/XXX/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie: Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Myślenice na lata 2021-2023.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Myślenice, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja w 2021 r.: W roku 2021 realizowano działania w następujących obszarach:

 • stworzenie zintegrowanego systemu koordynacji wsparcia na rzecz rodziców z dziećmi, dzieci i młodzieży;

 • organizowanie warunków umożliwiających współuczestnictwo rodzin z dziećmi, dzieci i młodzieży;

 • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym poprzez prowadzenie zajęć umożliwiających rozwój ich zainteresowań, uzdolnień;

 • wspieranie integracji rodziny w czasie wolnym, przybliżenie dziedzictwa kulturowego miasta;

 • wspieranie rodziny z dziećmi w zakresie ochrony zdrowia;

 • wsparcie rodzin z dziećmi w rozwoju ich kompetencji wychowawczych, w tworzeniu i poszerzaniu sieci wsparcia społecznego;

 • tworzenie pozytywnego wizerunku rodziny z dzieckiem, w tym rodziny wielodzietnej poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, wspierających oraz kampanii społecznych;

 • wsparcie rodziców w organizowaniu opieki nad dzieckiem.

Na realizację zadań związanych ze wspieraniem rodziny przeznaczono środki w wysokości 147.361,90 zł. Środki przeznaczono m.in. na zadania Asystent Rodziny 2021 r.

Zdjecie przedstawia dzieci malujące na folii spożywczej.
Piknik zorganizowany przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.
Zdjęcie przedstawia osoby siedzące na podłodze w sali.
Zdjęcie przedstawia osoby zebrane w sali.
Zdjęcie przedstawia seniorów zebranych przy stole.
Zdjęcie przedstawia osoby bawiące się na pikniku.


PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr 296/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Myślenice do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej'" - edycja 2021.

Cel: Program ma na celu ograniczanie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności. Zadaniem programu jest również przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Program jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Realizacja w 2021 r.: W ramach programu udzielono wsparcia 22 osobom, w tym 12 osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 3 osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 7 dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

PROGRAM OSŁONOWY DOTYCZĄCY UDZIELANIA MIESZKAŃCOM GMINY MYŚLENICE POMOCY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 15/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Myślenice pomocy w zakresie dożywiania. Zasady realizacji Programu określa również Uchwała Nr 13/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Cel: Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program "Posiłek w szkole i w domu".

Realizacja w 2021 r.: Posiłek przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Pomoc ta przyznawana jest także dzieciom i młodzieży w placówkach oświatowych poprzez zakup posiłków. Wskazana pomoc realizowana jest w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach ww. programu realizowane są działania dotyczące, w szczególności, zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,

3. osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, osobom chorym i niepełnosprawnym.

W 2021 r. przyznano ogółem świadczenia na dożywianie dla 118 osób (53 rodzin, w tym 254 osób w rodzinach). Łącznie przyznano 9.353 świadczenia.

PROGRAM usług społecznych w gminie Myślenice w 2021 r.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 337/XXXVIII/2021 rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2021 r. z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2021 roku. Projekt był realizowany w ramach Projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenicach" nr POWR.02.08.00-00-0057/20 w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Cel: Celem programu jest budowanie nowej oferty społecznych w oparciu o zasady powszechności, podmiotowości, jakości, kompleksowości, współpracy, pomocniczości i wzmacnianie więzi społecznych.

Realizacja w 2021 r.: Na podstawie rekomendacji zawartych w dokumencie "Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej Gminy Myślenice" ustalono katalog usług oferowanych w CUS. Usługi oferowane przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

W 2021 r. z usług społecznych skorzystało 577 osób tj. 418 kobiet i 155 mężczyzn, w tym:

 • rehabilitacja ogólnoustrojowa (432 osoby);

 • rehabilitacja wodna (6 osób);

 • psycholog dziecięcy (16 osób);

 • psycholog dla dorosłych (17 osób);

 • psychiatra dziecięcy (5 osób);

 • terapia sensoryczna (11 osób);

 • logopeda (24 osób);

 • warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze (27 osób);

 • terapia rodzinna (4 rodziny);

 • porady prawne (35 osób).

Zdjęcie przedstawia stół z ozdobami świątecznymi.
Zdjęcie przedstawia dzieci malujące karmniki.
Zdjęcie przedstawia występ dzieci na scenie.
Zdjęcie grupowe dzieci.
Zdjęcie przedstawia warsztaty makramy.
Zdjęcie przedstawia kobiety pracujące na makramie.
Zdjęcie przedstawia dzieci bawiące się balonem w sali.programy z obszaru ochrony zdrowiaGMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr 259/XXX/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2021.

Cel: W ramach programu udzielana jest pomoc społeczna osobom uzależnionym, podejmowane są działania związane ze wspieraniem rodzin osób uzależnionych oraz wspomagane są działania instytucji publicznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Realizacja w 2021 r.: Wspieranie programów oraz działań w obszarze profilaktyki narkomanii skierowanych do dzieci, młodzieży oraz rodziców. Programy profilaktyczno-edukacyjne (w tym warsztaty profilaktyczne, spektakle profilaktyczne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki) były realizowane w 17 szkołach podstawowych z terenu Gminy Myślenice.

W 2021 r. na realizację programu przeznaczono środki w wysokości 14.800,00 zł (środki w całości wydatkowano na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii).


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr 253/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2021.

Cel: Program jest elementem realizacji zadania własnego gminy polegającego prowadzeniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów społecznych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Zadania pomocowe realizowane są na różnych płaszczyznach i dedykowane są zarówno dla osób borykających się z problemem nadużywania alkoholu, jak i osób z ich bliskiego otoczenia.

Realizacja w 2021 r.: Program był realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przekształcony w Centrum Usług Społecznych, Wydział Spraw Obywatelskich, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Oraz Wydział Edukacji i Zdrowia w/m.

W 2021 r. na realizację programu przeznaczono środki w wysokości1.581.610,57 zł. W ramach wykonanych wydatków sfinansowano m.in. :

 • zrealizowano szkolenia terenowe dla sprzedawców napojów alkoholowych;

 • przeprowadzono szkolenia dla pracowników Centrum Usług Społecznych, członków GKRPA, pracowników Sądu Rejonowego w Myślenicach;

 • podjęto działania służące opracowaniu diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych;

 • prowadzono postępowania wobec osób nadużywających alkoholu (art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi) o zobowiązanie do leczenia odwykowego przez Sąd;

 • wspierano programy oraz działania w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi skierowane do dzieci i młodzieży;

 • realizowano programy profilaktyczno-edukacyjne (w tym warsztaty profilaktyczne, spektakle profilaktyczne - były realizowane w 16 szkołach podstawowych z terenu Gminy Myślenice)

 • wspierano działalność organizacji pozarządowych (organizacja półkolonii w czasie ferii zimowych, kolonii i półkolonii w czasie wakacji letnich oraz organizacja czasu wolnego - podpisano 55 umów na realizacje tych zadań).programy z obszaru rewitalizacjiGMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY MYŚLENICE 2016-2025

Podstawa prawna: Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025 (GPR) został opracowany na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.. Na mocy Uchwały nr 395/XLIV/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025" podjęto działania zmierzające do aktualizacji niniejszego dokumentu.

Program "Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice".

Cel: Celem programu jest realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. zakończono śródokresową ewaluację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025 (GPR). Odbyło się posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, podczas którego zostały zaakceptowane rekomendacje z przeprowadzonej ewaluacji. Rozpoczęto także proces zmiany GPR.programy z obszaru ochrony środowiskaPROJEKT ZINTEGROWANY LIFE - "WDRAŻANIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"

Podstawa prawna: Projekt został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 97/XV/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu zintegrowanego LIFE - "Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego".

Cel: Niniejszy projekt zakłada zatrudnienie w gminach biorących udział w projekcie specjalistów w zakresie ochrony powietrza i efektywności energetycznej, którzy będą pełnili rolę Ekodoradców.

Realizacja w 2021 r.: W roku 2021 prowadzono następujące działania:

 • "Eko-spotkania" (aktywne wyjście Ekodoradców do mieszkańców - 18 spotkań);

 • porady i pomoc udzielona mieszkańcom (porady udzielone w 2021 r.: biuro 1.127, w terenie 468, telefon 2.441, e-mail lub pisemnie 1.430);


Spotkanie w ramach programu ochrony środowiska.
Zdjęcie przedstawia białe kosze z etykietą.
 • działania informacyjno-edukacyjne z udziałem lokalnych liderów;

 • Eko-publikacje w mediach (prasa - 31 publikacji, Internet - 46 publikacji, Facebook - 68 publikacji, Radio i TV - 22 publikacje);

 • Ekologiczne imprezy plenerowe (XI Piknik Ekologiczny, EXTREME ECO JAM" Małopolska bez smogu" itp.);

 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków;

 • kontrole palenisk (przeprowadzono 334 kontrole, pobrano 19 próbek do analizy);

 • Lokalna Uchwała Antysmogowa;

 • rozpoczęto prace nad 3 dokumentami strategicznymi: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej", "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe", "Plan adaptacji do zmian klimatu";

 • "Czyste Powietrze" - złożone 420 wniosków, wzrost o 87% względem 2020 r., narastająco 900 wniosków, awans do ścisłej czołówki małopolski;

 • "Eko-Energia Klaster Energii Ziemi Myślenickiej".

Zdjęcie przedstawia skrzynki na liczniki.


Zdjęcie przedstawia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice i towarzyszącą mu osobę.
Zdjęcie przedstawia loga.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MYŚLENICE

Podstawa prawna: Niniejszy Plan został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 160/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice".

Cel: Działania realizowane w ramach planu mają przyczynić się m.in. do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, poprawy efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na terenie gminy.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 trwał proces opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice na lata 2021-2024 z perspektywą do 2032 r.

myślenicki program wymiany pieców

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr 297/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu programu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Myślenice na realizację zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania nieekologicznego opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach działań mających na celu zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery na terenie Gminy Myślenice na 2021 r. ("Myślenicki Program Wymiany Pieców").

Cel: Niniejszy program ma na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Myślenice.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. w ramach programu wymieniono 288 pieców.

Wykorzystano dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 452.505,63 zł.-W ramach poniesionych nakładów udzielono dotacji dla mieszkańców gminy na dofinansowanie wymiany pieców łącznie w wysokości 1.762.953,24 zł,

Myślenicki Program Wymiany Pieców.

Inne projekty na rzecz ochrony powietrza:

 • "Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice” finansowany z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach poniesionych nakładów udzielono dotacje dla 8 gospodarstw domowych na wymianę pieców - 111.100,00 zł,

 • „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” (w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich 237.661,20 zł) - środki wydatkowano na wykonanie weryfikacji dokumentacji technicznej oraz dostawę i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych - 460.754,16 zł,

 • "Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa" - 21 instalacji OZE: 19 solarów i 2 pompy ciepła - wartość instalacji wyniosła 208.745,52 zł, a wartość dotacji 119.008,06 zł.programy z obszaru Ładu przestrzennegoSTUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MYŚLENICE

Podstawa prawna: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało przyjęte na mocy Uchwały Rady Miejskiej z 2010 r.

Cel: Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje związane z gospodarką przestrzenną zawarto w zakładce raportu Gospodarka.

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane są w powiązaniu z zachowaniem ustaleń wynikających ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice.

Cel: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, które określają przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania terenu. Stanowią one podstawę planowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. Rada Miejska podjęła stosowne uchwały:

 • Uchwałę Nr 339/XXXVIII/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. „Obszar we wsi Osieczany”;

 • Uchwałę Nr 340/XXXVIII/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. „Obszar we wsi Trzemeśnia;

 • Uchwałę Nr 342/XXXVIII/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn.” Myślenice Zarabie;

 • Uchwałę Nr 361/XXXIX/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Osieczany w jej granicach administracyjnych;

 • Uchwałę Nr 362/XXXIX/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.

Szczegółowe informacje związane z gospodarką przestrzenną zawarto w zakładce raportu Gospodarka.


Mapka przedstawia Plan Katastralny, Myślenice, 1845..

gminny program opieki nad zabytkami dla gminy Myślenice na lata 2021-2024

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr 397/XLIV/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami.

Cel: Celem niniejszego dokumentu jest stworzenie rejestru zabytków na terenie gminy. Karty ewidencyjne zabytków zawierają szczegółowe dane umożliwiające określenie zabytku, jego miejsce położenia lub przechowywania, a także skrócony opis i wskazanie właściciela i posiadacza zabytku. Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami.

Realizacja w 2021 r.: Program został podjęty pod koniec 2021 r., realizacja działań związanych z założeniami programu nastąpi od 2022 r.programy z obszaru gospodarki komunalnejPROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MYŚLENICE W 2021 R.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr 298/XXXIV/2021 rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2021 roku.

Cel: Realizacja programu ma przyczynić się do ograniczenia bezdomności zwierząt poprzez podejmowanie działań związanych m.in. z zapewnieniem bezdomnym zwierzętom miejsc w schroniskach dla zwierząt, odławianiem bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizacją albo kastracją zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

Realizacja w 2021 r.: W ramach realizacji programu, podejmowano następujące działania:

 • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

 • opiekę nad wolno żyjącymi kotami obejmującą miedzy innymi dokarmianie i sterylizację bądź kastrację;

 • odławianie bezdomnych zwierząt;

 • edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania;

 • sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

 • usypianie ślepych miotów;

 • wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.programy z obszaru gospodarki mieszkaniowejWIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY W LATACH 2018-2022

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 411/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2022

Cel: Niniejszy dokument ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Myślenice, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji

Realizacja w 2021 r.: W ramach realizacji programu w 2021 r. prowadzono remonty mieszkań.programy z obszaru transportuSUMP - PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

Podstawa prawna: Gmina Myślenice wraz z ponad 30-ma innymi miastami z całej Polski od 2019 r. bierze udział w programie pilotażowym mającym na celu wypracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan).

Cel: Niniejszy plan ma na celu zapewnienie mieszkańcom dobrego dostępu do celów podróży i usług, poprawę stanu bezpieczeństwa, poprawę efektywności transportu osób i towarów oraz przyczynienie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. Gmina Myślenice kontynuowała udział w programie pilotażowym realizowanym w celu wsparcia samorządów przy opracowywaniu założeń do planów. W wyniku doradztwa została opracowana dokumentacja, która stanowiła podstawę do przeprowadzenia rozeznania rynku na opracowanie SUMP. Kontynuowano także działania zmierzające do zawiązania współpracy pomiędzy gminami tworzącymi obszar funkcjonalny Myślenic w zakresie planu. Obszar ten tworzą wszystkie gminy powiatu myślenickiego. Gminy prowadziły proces podejmowania uchwał rad wyrażających wolę na przystąpienie gmin do tego partnerstwa.

Zdjęcie przedstawia spotkanie w ramach SUMP - zdjęcie nr 1.


Zdjęcie przedstawia spotkanie w ramach SUMP - zdjęcie nr 2.


złoty pociąg - linia kolejowa Kraków-Myślenice

Podstawa prawna: Projekt budowy połączenia kolejowego Kraków - Myślenice to jeden ze strategicznych i najważniejszych projektów, w realizację którego włącza się Gmina Myślenice. Jest on realizowany na podstawie porozumienia zawartego z samorządami: Województwa Małopolskiego, Krakowa, Sieprawia i Świątnik Górnych.

Realizacja w 2021 r.: Złożono wniosek o dofinansowanie do II etapu programu KOLEJ +. W październiku odbyło się również spotkanie informacyjne online dla mieszkańców dotyczące studium planistyczno-prognostycznego dla połączenia kolejowego Kraków-Myślenice.