Inwestycje


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2021 r.

27 193 969


Główne kierunki inwestycyjne Gminy Myślenice w 2021 r.


81% wydatków inwestycyjnych Gminy Myślenice w 2021 r. skumulowane zostało w 4 obszarach: gospodarka komunalna i ochrona środowiska, transport i łączność, rolnictwo i łowiectwo (inwestycje wodociągowo-sanitacyjne) oraz oświata i wychowanie. Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych przez gminę w 2021 r. w ww. obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot.

Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2021 r.


Inwestycje w skrócie

Bardzo ważnym zadaniem zrealizowanym w 2021 r. było dokończenie prac związanych z przebudową Myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki. Ostatnim etapem prac zrealizowanym w ramach tego projektu było wyposażenie budynku Muzeum Niepodległości w Myślenicach.

W 2021 r. wykonano również wiele prac związanych z budową, przebudową czy remontem dróg gminnych. Wiele z nich zyskało nowe nakładki asfaltowe, oświetlenie czy też nowe chodniki. Głównymi zadaniami zrealizowanymi w tym zakresie były:

 • budowa drogi gminnej publicznej w km od 0+147,37 do km 0+869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice,

 • remont drogi gminnej ul. Mostowa i Daszyńskiego oraz remont drogi na Chełm,

 • przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Kniaziewicza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w Myślenicach.

W ubiegłym roku zakończono też prace związane budową sieci kanalizacji w miejscowości Głogoczów i Krzyszkowice oraz rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Trzemeśnia- przysiółek Radlanki. Dzięki tym inwestycjom na terenie gminy przybyło ponad 5.000 m nowej sieci kanalizacyjnej oraz 400 m sieci wodociągowej.

W 2021 r. nie zapomniano również o obiektach sportowych i rekreacyjnych. W tym zakresie wybudowano zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia, przebudowano boiska i zagospodarowano teren wraz z oświetleniem przy SP1 w Myślenicach czy też rozbudowano boisko do mini piłki nożnej i do gry w Funinho w Myślenicach.

W ubiegłym roku niestety nawiedziły Gminę Myślenice intensywne opady deszczu które spowodowały znaczne straty w mieniu komunalnym. W związku z tym koniecznym stało się odbudowanie zniszczonej infrastruktury. Głównymi zadaniami zrealizowanymi w związku tymi wydarzeniami były odbudowa skarpy wraz z odbudową ogrodzenia w postaci muru oporowego na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie czy też remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzyszkowice.

Inwestowaliśmy również w szeroko rozumiane mienie komunalne. W tym zakresie zrealizowaliśmy wiele zadań do których można zaliczyć remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego na dz. nr 586 w m. Trzemeśnia czy wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Bęczarce.

Nie zapomnieliśmy także o ochronie zabytków. W związku z tym zrealizowaliśmy prace remontowo-konserwatorskie kaplicy p.w. Trzeciego Upadku Chrystusa w Osieczanach oraz remont budynku kaplicy p.w. św. Anny w Jasienicy.gospodarka komunalna i ochrona środowiskaPrzebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki

Największa inwestycja prowadzona w ostatnich latach, a zakończona w 2021 r. w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to przebudowa myślenickiego rynku wraz z otoczeniem starówki poprzez:

 • uporządkowanie miejsc postojowych na płycie rynku;

 • nasadzenie nowej zieleni;

 • zmianę lokalizacjo pomnika Niepodległości;

 • budowę fontanny miejskiej;

 • wprowadzenie ujednoliconej małej architektury (ławki, kosze na śmieci, słupy ogłoszeniowe, donice, stojaki dla rowerów);

 • budowa instalacji elektrycznej oraz oświetlenia;

 • przebudowę nawierzchni oraz wymiana instalacji, a w razie potrzeby budowa instalacji gazowych, kanalizacyjnych, opadowych oraz wodociągowych na ul. Piotra Skargi oraz uliczek przylegających do rynku.


W poniedziałek 7 czerwca 2021 r. na Rynku w Myślenicach odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie zrewitalizowanego centrum miasta.

Rewitalizacja centrum Myślenic była złożona z trzech części, najpierw wybudowano nowy budynek Muzeum Niepodległości w Myślenicach, następnie w ramach pierwszego etapu w ramach przebudowy myślenickiego rynku wraz z otoczeniem starówki, który obejmował ulice Piotra Skargi, Królowej Jadwigi oraz trakt pieszy wokół Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach. Drugi etap rewitalizacji obejmował natomiast przebudowę głównej płyty Rynku oraz ulice Kościuszki, Klakurki, Kilińskiego (tzw. „Koński Rynek”) wraz z traktem pieszym prowadzącym do ronda w Śródmieściu, ulicą Bema i Gałczyńskiego z miejscami postojowymi oraz skrzyżowanie Reja z ul. Gałczyńskiego.

Całkowita powierzchnia wykonanych nawierzchni brukowych w drugim etapie to prawie 20 tysięcy metrów kwadratowych, wykonano też prawie 2 km kanalizacji opadowej, blisko 700 m sieci kanalizacji sanitarnej i ponad 1 km wodociągu. Całkowita długość ułożonych przewodów zasilających wyniosła ponad 5 km.

Projekt "Przebudowa myślenickiego rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta na działce 974 Myślenice obręb 2" zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Opis inwestycji w Muzeum znajduje się w dalszej części raportu.


Całkowita wartość projektu: 33.211.798.20 zł

Wartość dofinansowania: 24.908.848,58 zł

Wkład własny Gminy: 8.302.949,62 zł


Wydatek poniesiony w 2021 r.: 3.931.698,25 zł

Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki - zdjęcie nr 1
Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki - zdjęcie nr 2
Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki - zdjęcie nr 3
Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki - zdjęcie nr 4
Zdjęcie przedstawia Nowy Rynek i Starówkę w Myślenicach.
Zdjęcie przedstawia Rynek w Myślenicach.Transport i drogiRemont drogi Mostowa-Daszyńskiego

Realizacja w ramach wydatków bieżących


Wartość wykonania w 2021 r.: 997.000,00

W 2021 r. ukończono realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej na odcinku I ul. Mostowa w km od 0+000 do 0+374,45 i na odcinku II ul. Daszyńskiego w km od 0+374,45 do 0+812,70 w Myślenicach.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 468.579,00 zł.

Droga stanowi drogę serwisową DK7, czyli popularnej Zakopianki. Prace modernizacyjne objęły remont nawierzchni asfaltowej, poboczy oraz elementów odwodnienia korpusu drogowego. Podłoże doprowadzono do wymaganych parametrów nośności, przeprowadzono remont dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego oraz wzmocniono istniejące podłoża. Nawierzchnię poboczy wykonano z betonowej kostki brukowej wraz z krawężnikami i betonowymi korytkami ściekowymi, a także przeprowadzono remont istniejących poboczy z kruszywa łamanego oraz udrożnienie rowów.


Drogi gminne i wewnętrzne


Łączna wartość wykonania w 2021 r.: 3.984.014,38

W zakresie dróg gminnych w 2021 r. realizowano (wraz z kwotą wykonania):

 • realizację zadania budowa drogi gminnej w km od 0+147,37 do km 0+869,02 pomiędzy ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza w miejscowości Myślenice, Gmina Myślenice, w tym finansowanego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1,2 mln zł) i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (235 tys. zł) - 1.798.914,59 zł;

Przebudowa ul. Sobieskiego i ul. Sienkiewicza

 • realizację zadania przebudowa drogi gminnej ul. Kniaziewicza w km od 0+008,00 do km 0+225,00 w miejscowości Myślenice - w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (421 tys. zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (196 tys. zł) - 787.594,03 zł,

Zdjęcie przedstawia przejście dla pieszych.

Droga ul. Kniaziewicza w Myślenicach

Zdjęcie przedstawia auta na ulicy.

Droga ul. Kniaziewicza w Myślenicach

 • modernizację drogi gminnej 540281K w m. Krzyszkowice - w całości sfinansowano ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 312.014,58 zł,

 • realizację zadania Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice na kwotę 137.760,00 zł. W ramach zadania wykonano:

      • opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Dunin Brzezińskiego z ulicami Solidarności i Pardyaka oraz skrzyżowania ul. Pardyaka z ul. Ogrodową oraz budowy parkingów wzdłuż ul. Dunin Brzezińskiego w Myślenicach,

      • wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Średniawskiego w rejonie posesji nr 124 w Myślenicach,

      • opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy drogi gminnej w m. Polanka wraz z niezbędną infrastrukturą,

   • modernizację drogi na Chełm - 438.000,00 zł.

   • modernizację drogi gminnej w miejscowości Trzemeśnia Radlanki - 98.869,00 zł,

   • wykonanie drogi gminnej na dz. 52 w Łękach - 177.263,06 zł,

   • w ramach wydatków bieżących:

      • remont drogi gminnej nr 540281K w Polance - 649.766,05 zł (dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

      • remont drogi rolnej w Drogini - 159.997,00 zł,

      • remont drogi rolnej na działce nr 1855 w Głogoczowie i na działce nr 1244 w Krzyszkowicach - 285.000,00 zł,

      • remont drogi rolnej na działce nr 226 w Głogoczowie - 389.400,00 zł,

      • remont drogi łączącej drogę powiatową z DK7 w Krzyszkowicach - 271.475,22 zł,

      • remont drogi gminnej na Psiory w Krzyszkowicach - 116.715,00 zł.

Zdjęcie przedstawia remont drogi Zamłynie w Głogoczowie.

Remont drogi w Głogoczowie

Zdjęcie przedstawia prace remontowy drogi.

Remont drogi w Głogoczowie

Remont drogi Zamłynie-Głogoczów

Droga Zamłynie-Głogoczów

Modernizacja drogi w Krzyszkowicach

Modernizacja drogi w Krzyszkowicach

Zdjęcie przedstawia prace remontowe jezdni.

Modernizacja drogi na Chełm

Zdjęcie przedstawia koparkę przy remoncie drogi.

Modernizacja drogi na Chełm

Zdjęcie przedstawia drogę w Łękach.

Droga w Łękach

Zdjęcie przedstawia drogę w otoczeniu lasu

Droga na Psiory w Krzyszkowicach

Zdjęcie przedstawia prace remontowe na jezdni w Polance

Remont drogi w Polance

Zdjęcie przedstawia prace remontowe na jezdni

Remont drogi w Polance

Zdjęcie przedstawia Burmistrza podczas wizyty w trakcie remontu drogi w Krzyszkowicach

Remont drogi łączącej drogę powiatową z DK7 w Krzyszkowicach


Drogi powiatowe


Łączna wartość wykonania w 2021 r.: 910.000,00

Wydatki majątkowe na rzecz dróg powiatowych poczyniono na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Myślenickiego na realizację zadań w ramach Inicjatyw Samorządowych.

W ramach niniejszego zadania zrealizowano budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Trzemeśnia - Zasań.

Modernizacja drogi gminnej w Krzyszkowicach.

Chodnik przy drodze powiatowej w Zasani

Zdjęcie przedstawia wyremontowany chodnik przy drodze

Chodnik przy drodze powiatowej w Zasani

Drogi wojewódzkie


Wartość: 61.955,17

Środki w zakresie dróg wojewódzkich wydatkowano na:

 • opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 967 w m. Borzęta, Gmina Myślenice - kwota 29.950,50 zł,

 • poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego - udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 32.004,67 zł dla Województwa Małopolskiego.

Skutki klęsk żywiołowych


Wartość: 349.651,61 zł

 • odbudowa drogi Starodroże w miejscowości Głogoczów w km 0+100-0+250 (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 256.371,00 zł) - 349.651,61 zł.

pozostałe zadania


Wartość: 139.000,00 zł

 • opracowanie koncepcji obwodnicy wschodniej Myślenic - w całości finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 129.000,00 zł,

 • wykonanie koncepcji budowy zatoki przystankowej przy DW w Jaworniku - 10.000,00 zł.Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjnaW ramach inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji wykonano w 2021 r.:

 • rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jawornik, Głogoczów, Trzemeśnia w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” na kwotę 220.949,84 zł;

 • wykonanie robót inwestycyjnych w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Głogoczów” w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na kwotę 843.202,31 zł;

 • realizację zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Trzemeśnia” w całości sfinansowano ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na kwotę 813.008,13 zł;

 • zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice - etap V” z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 1.030.622,05 zł) na kwotę 2.127.081,00 zł.Oświata i wychowanieSzkoły podstawowe


Wartość: 1.451.402,07

Szkolna infrastruktura sportowa i place zabaw (wraz z kwotą wykonania w 2021 r.):

 • przebudowa boiska, zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach - 198.850,00 zł,

 • budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - sala gimnastyczna przy SP w Drogini (w całości sfinansowano ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 174.787,00 zł,

 • budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - sala gimnastyczna przy SP w Osieczanach (w całości sfinansowano ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 97.895,00 zł,

 • wymiana nawierzchni boiska do siatkówki oraz zagospodarowanie terenu w postaci elementów małej architektury przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Myślenicach - 36.750,00 zł,

 • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Małopolska Infrastruktura rekreacyjno-sportowa w Głogoczowie - 25.685,00 zł.

Zdjęcie przedstawia infrastrukturę przy szkole podstawowej.

Modernizacja infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 1

Zdjęcie przedstawia boisko przy szkole.

Modernizacja infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 1

Zdjęcie przedstawia plany budynku.

Konsultacje - budowa sali gimnastycznej w Osieczanach

Zdjęcie przedstawia projekt budynku sali gimnastycznej.

Konsultacje - budowa sali gimnastycznej w Osieczanach

Zdjęcie przedstawia konsultacje związane z budową sali gimnastycznej.

Konsultacje - budowa sali gimnastycznej w Osieczanach

Projekt rozbudowy Szkoły w Osieczanach.

Projekt rozbudowy Szkoły w OsieczanachRemonty i modernizacje (wraz z kwotą wykonania w 2021 r.):

 • rozbudowa sieci przewodowej internetowej w SP Nr 2 w Myślenicach - 55.500,00 zł,

 • adaptacja pomieszczenia na szatnię dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Bysinie (w całości sfinansowano ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 38.000,00 zł,

 • montaż grzejników w Szkole Podstawowej w Trzemeśni - 32.595,00 zł,

 • modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Trzemeśni - 29.288,22 zł,

 • zakup wraz z montażem pieca centralnego ogrzewania do ZPO w Osieczanach - 25.215,00 zł,

 • montaż witryny aluminiowej wewnętrznej wraz z drzwiami w budynku ZPO w Głogoczowie - 10.332,00 zł,

 • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla SP Nr 3 w Myślenicach i SP w Trzemeśni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice" - 9.910,00 zł,

 • termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zasani - 4.662,72 zł,

 • rozbudowa monitoringu w SP Nr 2 w Myślenicach - 1.900,00 zł.

Zdjęcie przedstawia remontowane pomieszczenie w SP w Bysinie.

Remonty SP w Bysinie

Zdjęcie przedstawia wyremontowaną salę.

Remonty SP w Bysinie

Zdjęcie przedstawia wyremontowane pomieszczenie biurowe w SP W Bysinie.

Remonty SP w Bysinie

Zdjęcie przedstawia pomieszczenie specjalne w SP w Bysinie.

Remonty SP w BysinieLaboratoria Przyszłości:

 • realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości” jako wsparcie finansowe w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na ogólną kwotę 705.167,36 zł w tym dla:

Logo "Laboratorium Przyszłości".
Dofinansowanie w ramach projektu "Laboratorium Przyszłości".
    • SP Nr 1 w Myślenicach (46.942,18 zł),

    • SP Nr 2 w Myślenicach (90.871,60 zł),

    • SP Nr 3 w Myślenicach (46.980,48 zł),

    • SP w Bęczarce (29.679,00 zł),

    • SP w Jaworniku (61.113,17 zł),

    • SP w Krzyszkowicach (624,60 zł),

    • SP w Polance (37,37 zł),

    • SP w Porębie (60.000,00 zł),

    • SP w Trzemeśni (90.900,00 zł),

    • SP w Zawadzie (24.999,99 zł),

    • ZPO w Borzęcie (60.000,00 zł),

    • ZPO w Bysinie (60.000,00 zł),

    • ZPO w Drogini (60.000,00 zł),

    • ZPO w Głogoczowie (73.018,97 zł).

Zdjęcie przedstawia mikroskop.

Laboratoria Przyszłości w szkołach Gminy Myślenice

Zdjęcie przedstawia próbki laboratoryjne.

Laboratoria Przyszłości w szkołach Gminy Myślenice

zdjęcie przedstawia osoby trzymające urządzenie.

Laboratoria Przyszłości w szkołach Gminy Myślenice


W ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydano 120.052,50 zł na wymianę kotłów gazowych wraz z osprzętem w Szkole Podstawowej w Głogoczowie w ramach usuwania skutków powodzi w lipcu 2021 r.


Przedszkola


Wartość: 600.867,82


Zakres inwestycji w przedszkolach realizowanych w 2021 r. obejmował następujące zadania (wraz z kwotą wykonania):

  • realizację zadania pn.: Myślenicki Budżet Obywatelski - Modernizacja szatni i tarasów w Przedszkolu Nr 6 - 128.754,76 zł,

  • budowę budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku (w całości finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 95.325,32 zł,

  • opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Jaworniku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 80.265,00 zł - 90.943,54 zł,

  • wykonanie projektu rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Myślenicach (w całości finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 83.950,00 zł

  • wymianę kotła centralnego ogrzewania w budynku PS Nr 6 w Myślenicach - 67.650,00 zł,

  • przebudowę klatki schodowej:

    • w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Myślenicach - 52.383,90 zł,

    • w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Myślenicach - 57.310,30 zł,

  • odbudowę ogrodzenia przy PS Nr 3 w Myślenicach - 13.000,00 zł,

  • wykonanie projektu modernizacji dachu budynku Przedszkola Samorządowego w Trzemeśni - 9.800,00 zł,

  • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla PS Nr 4 w Myślenicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek oświatowych na terenie Gminy Myślenice - 1.750,00 zł.

Zdjęcie przedstawia tarasy przed budynkiem przedszkola nr 6 w Myślenicach.

Remont przedszkola nr 6

Zdjęcie przedstawia wyremontowana kotłownię przedszkola nr 6 w Myślenicach.

Remont przedszkola nr 6


Pozostała działalność


Wartość: 69.574,24

W zakres pozostałych działań na rzecz oświaty i wychowania w 2021 r. realizowano następujące zadania (wraz z kwotą wykonania):

  • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy SP w Porębie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej na terenie Gminy Myślenice - 47.232,00 zł,

  • montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Domu Nauczyciela przy SP w Trzemeśni - w całości finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 22.342,24 zł.INNE inwestycjeMuzeum Niepodległości w Myślenicach


Inwestycje dotyczące Muzeum Niepodległości były poczynione w ramach projektu "Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2".

Dokonano zakupu wyposażenia do budynku Muzeum na kwotę 1.899.674,82 zł, w tym finansowany ze środków własnych w wysokości 707.250,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W 2021 r. opracowano projekt oraz zakupiono i zamontowano sygnalizację przeciwpożarową do budynku Muzeum na kwotę 20.319,60 zł.

Łączna wartość wykonania w 2021 r.: 1.919.994,42

Zdjęcia prezentujące wyposażenie Muzeum Niepodległości:

Zdjęcie przedstawia pomieszczenie wyposażone w sprzęty czasów PRL-u.


Zdjęcie przedstawia ścianę w muzeum z bronią.
Zdjęcie przedstawia gablotę w muzeum.
Zdjęcie przedstawia szaro-czerwona mapę Europy, ustawiona w muzeum.
Zdjęcie prezentuje eksponaty z muzum
Zdjęcie prezentuje eksponaty w muzeum - buteleczki na półkach
Zdjęcie prezentuje eksponaty muzealne, powieszone na czerwonej ścianie
Zdjęcie prezentuje interaktywne eksponaty muzealne
Zdjęcie prezentuje eksponaty muzealne znajadujące się w zabytkowej kuchni
Zdjęcie prezentuje eksponaty muzealne, w tym rzeźbę dwóch drewnianych koni i powozu
Zdjęcie prezentuje eksponaty muzealne znajdujące się w zabytkowej kuźni


Żłobek w Myślenicach


Zaplanowane wydatki majątkowe na wykonanie rozbudowy i termomodernizacji budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Osiedlu 1000-lecia nr 18A w wysokości 137.892,12 zł wykonano na kwotę 110.700,00 zł, co stanowi 80,28% planu. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie w 2021 r.: 110.700,00

Urząd Miasta i Gminy Myślenice


Poczyniono inwestycje mające przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania Urzędu. Środki wydatkowano na:

   • opracowanie dokumentacji technicznej budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,

   • zakup oprogramowania helpdesku i monitoringu Statlook na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,

   • dostosowanie dostępności w budynku Urzędu Miasta i Gminy

   • oraz rozbudowę monitoringu na terenie Urzędu Miasta i Gminy

Łączna wartość wykonania w 2021 r.: 80.430,30

Straże Pożarne


Ochotnicze Straże Pożarne

Środki wydatkowano na udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych dla OSP na dofinansowanie następujących zadań dla:

 • OSP Myślenice Dolne Przedmieście na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego - kwota 244.940,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie w kwocie 40.000,00 zł),

 • OSP Myślenice Górne Przedmieście na dofinansowanie zakupu przyczepy - kwota 17.000,00 zł,

 • OSP Krzyszkowice na modernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie elewacji zewnętrznej - kwota 266.280,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie w kwocie 40.000,00 zł),

 • OSP w Jaworniku na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego trójfazowego - kwota 5.500,00 zł,

 • OSP Myślenice Zarabie na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu QUAD - kwota 64.000,00 zł.

Łączna wartość wykonania w 2021 r.: 597.720,00


Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach

Dofinansowano w ramach Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.

Wartość wykonania w 2021 r.: 220.000,00

Zdjęcie przedstawia wóz strażacki.

Nowy wóz dla OSP Myślenice Dolne

Zdjęcie wozu strażackiego.

Nowy wóz dla KP Państwowej Straży Pożarnej

Zdjęcie quada z napisem STRAŻ.

Quad dla OSP Zarabie

Zdjęcie przedstawia strażaków.

Przekazanie agregatu dla OSP Jawornik

Zdjęcie prezentuje budynek OSP po modernizacji

Budynek OSP po termomodernizacji


Bezpieczeństwo


Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach

Dofinansowano w ramach Funduszu Wsparcia Policji na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.

Wartość: 24.764,50 zł


Straż Miejska

Dokonano zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej.,

Wartość: 122.874,38


Monitoring

Środki wydatkowano na modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego.

Wartość: 29.996,04

Zdjęcie radiowozu Straży Miejskiej.

Zakup radiowozu Straży Miejskiej

Zdjęcie przedstawia monitory komputera.

Rozbudowa monitoringu miejskiego


Cmentarze


Cmentarz komunalny w Bęczarce

Zbudowano alejki na cmentarzu komunalnym w Bęczarce.

Wartość wykonania w 2021 r.: 80.800,00

Zdjęcie alejki na cmentarzu.

Alejka na cmentarzu w Bęczarce

Cmentarz komunalny w Głogoczowie

Środki wydatkowano na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa skarpy wraz z odbudową ogrodzenia w postaci muru oporowego na cmentarzu komunalnym w Głogoczowie.

Wartość wykonania w 2021 r.: 469.283,67 zł

Zdjęcie prezentuje betonową alejkę na cmentarzu

Alejka na cmentarzu w Bęczarce


Obiekty sportowe

W zakresie inwestycji w obiekty sportowe realizowano następujące inwestycje (wraz z wartością wykonania w 2021 r.):

 • „Budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku sportowym klubu LKS Sęp Droginia” na ogólną kwotę 815.381,94 zł, w tym dofinansowanej ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (374.865,16 zł) ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (406.716,00 zł) i środków własnych (33.800,78 zł),

 • „Myślenicki Budżet Obywatelski - Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej” na łączną kwotę 241.096,00 zł w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 233.555,08 zł,

 • dostawa kabin dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Głogoczowie - 19.024,20 zł,

 • udzielenie dotacji celowej dla Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu finansowaną ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Centrum Wodne AQUARIUS” - 40.195,12 zł.

Zdjęcie przedstawia ogrodzenie przy boisku.

Odbudowa ogrodzenia przy boisku w Głogoczowie

Zdjęcie przedstawia boisko do piłki nożnej.

„Myślenicki Budżet Obywatelski - Dokończenie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej”

Zdjęcie przedstawia biały budynek z grafitowym dachem.

Budowa zaplecza socjalnego - LKS Sęp Droginia

Zdjęcie przedstawia drzwi z napisem TOALETA.

Budowa zaplecza socjalnego - LKS Sęp Droginia

Zdjęcie przedstawia tablicę magnetyczna na ścianie.

Budowa zaplecza socjalnego - LKS Sęp Droginia