INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ



Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Myślenic. Do najważniejszych z nich należą:


  • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Myślenice;

  • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Myślenice w 2021 r.;

  • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem w latach 2018-2022;

  • Projekt zintegrowany LIFE - "Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego";

  • SUMP - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;

  • Myślenicki Program Wymiany Pieców.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.



WODA I ŚCIEKI



1 124 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

0,9 km

nowej sieci

wodociągowej

358 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

83,14%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

1 249 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

1,4 km

nowej sieci

kanalizacyjnej sanitarnej

305 szt.

nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej

81,63%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej sanitarnej



ODPADY KOMUNALNE



wydatki na gospodarkę odpadami w 2021 r.

8 266 542

+8,50%

do roku 2020


W 2021 r. różnica między dochodami, a wydatkami zrealizowanymi w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami - opiewała na kwotę 40.028,07 zł. Uwzględniając wydatki jakie gmina poniosła dodatkowo w związku z finansowaniem przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (w 2021 r. wyniosły one 44.272,54 zł) różnica ta uległa zmniejszeniu, ale wyniosła zaledwie - 4.244,47 zł. Należy wskazać (co potwierdzają dane zawarte na wykresie poniżej), że w 2021 r. pierwszy raz od 4 lat system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie był bliski zbilansowaniu, co jest zgodne z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pierwszym kwartale 2021 r. na mocy Uchwały nr 127/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2019 r. wynosiła:

  • 14,90 zł od jednej osoby na miesiąc, w przypadku odpadów zbieranych selektywnie,

  • 29,80 zł od jednej osoby na miesiąc, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.


Od 1 kwietnia 2021 r., zgodnie z Uchwałą nr 269/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2020 r., stawka opłaty uległa zmianie i wynosi:

  • 17,90 zł od jednej osoby na miesiąc, w przypadku odpadów zbieranych selektywnie,

  • 35,80 zł od jednej osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.


Natomiast w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stawka opłaty w 2021 r. wynosiła 160,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny było to 320,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


Bilansowanie systemu w 2021 r.


19 597,5

Łączna masa odebranych odpadów od mieszkańców (tony)

0,45

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)

7 851,2

Łączna masa odebranych odpadów niesegregowanych (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2021 r.


11 746,4

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych (tony)

9 845,3

Łączna masa odebranych odpadów segregowanych z nieruchomości (w tonach)

1 901,1

Łączna masa odpadów segregowanych dostarczonych do PSZOK (w tonach)



TRANSPORT PUBLICZNY



wydatki na transport i łączność w 2021 r.

18 425 258

+65,30%

do roku 2020

Wydatki poniesione na transport i łączność w 2021 r. znacząco wzrosły w stosunku do roku poprzedniego. W głównej mierze obejmują one zadania inwestycyjne w zakresie remontów, budowy i przebudowy dróg lokalnych, chodników, ścieżek rowerowych i innej infrastruktury drogowej. Więcej na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych w obszarze infrastruktury drogowej przedstawiono w zakładce Inwestycje.


3

linie autobusowe

75,3 km

długości linii

autobusowych - na terenie Gminy w jedną stronę

171

nowych publicznych miejsc parkingowych


75 szt.

nowych

lamp ulicznych


Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r.



0,72 km

nowo wybudowanych

dróg gminnych

7,00 km

wyremontowanych dróg gminnych

0,15 km

nowo wybudowanych ścieżek rowerowych

0,72 km

nowo wybudowanych

chodników


Zdjęcie przedstawia odcinek drogi asfaltowej.

Droga Sobieskiego - Sienkiewicza



gospodarka mieszkaniowa



wydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2021 r.

1 126 454

-46,85%

do roku 2020


64

Liczba lokali mieszkalnych w 2021 r.

11

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.

21

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.


55

Liczba lokali socjalnych w 2021 r.

11

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

21

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.


0,0

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

1,0

Zasób gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2021 r. (ha)

1,0

Zasób uzbrojonych gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2021 r. (ha)