INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄRealizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Myślenic. Do najważniejszych z nich należą:


  • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Myślenice;

  • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Myślenice w 2021 r.;

  • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem w latach 2018-2022;

  • Projekt zintegrowany LIFE - "Wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego";

  • SUMP - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej;

  • Myślenicki Program Wymiany Pieców.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.WODA I ŚCIEKI1 124 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

0,9 km

nowej sieci

wodociągowej

358 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

83,14%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

1 249 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

1,4 km

nowej sieci

kanalizacyjnej sanitarnej

305 szt.

nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej

81,63%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej sanitarnejODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2021 r.

8 266 542

+8,50%

do roku 2020


W 2021 r. różnica między dochodami, a wydatkami zrealizowanymi w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami - opiewała na kwotę 40.028,07 zł. Uwzględniając wydatki jakie gmina poniosła dodatkowo w związku z finansowaniem przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (w 2021 r. wyniosły one 44.272,54 zł) różnica ta uległa zmniejszeniu, ale wyniosła zaledwie - 4.244,47 zł. Należy wskazać (co potwierdzają dane zawarte na wykresie poniżej), że w 2021 r. pierwszy raz od 4 lat system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie był bliski zbilansowaniu, co jest zgodne z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pierwszym kwartale 2021 r. na mocy Uchwały nr 127/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2019 r. wynosiła:

  • 14,90 zł od jednej osoby na miesiąc, w przypadku odpadów zbieranych selektywnie,

  • 29,80 zł od jednej osoby na miesiąc, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.


Od 1 kwietnia 2021 r., zgodnie z Uchwałą nr 269/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2020 r., stawka opłaty uległa zmianie i wynosi:

  • 17,90 zł od jednej osoby na miesiąc, w przypadku odpadów zbieranych selektywnie,

  • 35,80 zł od jednej osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.


Natomiast w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stawka opłaty w 2021 r. wynosiła 160,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny było to 320,00 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


Bilansowanie systemu w 2021 r.


19 597,5

Łączna masa odebranych odpadów od mieszkańców (tony)

0,45

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)

7 851,2

Łączna masa odebranych odpadów niesegregowanych (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2021 r.


11 746,4

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych (tony)

9 845,3

Łączna masa odebranych odpadów segregowanych z nieruchomości (w tonach)

1 901,1

Łączna masa odpadów segregowanych dostarczonych do PSZOK (w tonach)TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2021 r.

18 425 258

+65,30%

do roku 2020

Wydatki poniesione na transport i łączność w 2021 r. znacząco wzrosły w stosunku do roku poprzedniego. W głównej mierze obejmują one zadania inwestycyjne w zakresie remontów, budowy i przebudowy dróg lokalnych, chodników, ścieżek rowerowych i innej infrastruktury drogowej. Więcej na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych w obszarze infrastruktury drogowej przedstawiono w zakładce Inwestycje.


3

linie autobusowe

75,3 km

długości linii

autobusowych - na terenie Gminy w jedną stronę

171

nowych publicznych miejsc parkingowych


75 szt.

nowych

lamp ulicznych


Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r.0,72 km

nowo wybudowanych

dróg gminnych

7,00 km

wyremontowanych dróg gminnych

0,15 km

nowo wybudowanych ścieżek rowerowych

0,72 km

nowo wybudowanych

chodników


Zdjęcie przedstawia odcinek drogi asfaltowej.

Droga Sobieskiego - Sienkiewiczagospodarka mieszkaniowawydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2021 r.

1 126 454

-46,85%

do roku 2020


64

Liczba lokali mieszkalnych w 2021 r.

11

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.

21

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.


55

Liczba lokali socjalnych w 2021 r.

11

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

21

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.


0,0

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

1,0

Zasób gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2021 r. (ha)

1,0

Zasób uzbrojonych gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2021 r. (ha)