GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2021 r.

1 254

+18,68%

do roku 20204 952

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

374

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

198

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGONPodatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2021 r.

Choć Gmina Myślenice zdecydowała się na podniesienie stawek podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości, nadal są one znacząco niższe od ich maksymalnego dopuszczalnego poziomu. To wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego gminy.

W przypadku podatku od środków transportowych zdecydowano się na ustanowienie wyższej stawki dla starszych pojazdów (rok produkcji do 2010 r.), co ma być m.in. czynnikiem zachęcającym do używania nowszych, bezpieczniejszych pojazdów.

Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju. Korzystne uwarunkowania sprawiły, że przyrost nowych podmiotów (liczba wpisów) w rejestrze REGON był ponad dwukrotnie wyższy niż w 2020 r. Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Myślenic są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2021 r. wartość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosła i wyniosła 1.254,06 zł, podczas gdy w 2020 r. było to 1.056,65.zarządzanie przestrzeniąOdpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Kształtowanie polityki przestrzennej jest kompleksowe, co wpływa na właściwe kształtowanie i zachowanie ładu przestrzennego, a jednocześnie procesy inwestycyjne są szybsze i sprawniejsze.

Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Gminie Myślenice większa część powierzchni objęta jest MPZP. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek gminy oraz zadowolenie mieszkańców.

W trakcie sporządzania jest obecnie 6 dokumentów, z czego 4 są sporządzane od ponad 2 lat. Wszystkie dotyczą terenów już objętych MPZP.

W 2021 r. w Gminie Myślenice wydano 32 decyzje o warunkach zabudowy, w tym 25 dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a 4 zabudowy usługowej. Powierzchnia terenów, dla których podjęto decyzje wynosiła 6,8 ha. Wydano również 13 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Powierzchnia terenów, dla których podjęto decyzje wynosiła 12 ha. Nie wydano żadnych decyzji odmownych.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania przestrzenią gminy można znaleźć w sprawozdaniu o lokalnym planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2021 (PZP-1).


48

Liczba MPZP

obowiązujących

0

Liczba planów

uchwalonych

12 885

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

83,93%

Powierzchnia Gminy

objęta MPZP


Pokrycie Gminy Myślenice miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Zobacz wykaz MPZP po kliknięciu w obrazek

Mapka przedstawia wykaz MPZP w Myślenicach.TERENY ZIELONE3 014

Powierzchnia terenów zieleni oraz gruntów leśnych gminnych (ha)

1,73

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

126

Drzewa posadzone w 2021 r.

(z wyłączeniem rewitalizacji)

415

Krzewy posadzone w 2021 r.

(z wyłączeniem rewitalizacji)
Rewitalizacja RynkuRewitalizacja Rynku w Myślenicach obejmowała szereg działań związanych z zielenią miejską. Jednym z widocznych rezultatów przedsięwzięcia było zasadzenie 58 drzew oraz 9.880 krzewów.

Centrum miasta po rewitalizacji stało się przestrzenią dla mieszkańców, a zmiany w Rynku oprócz nowej - płaskiej posadzki objęły takie elementy jak fontanna, przywrócenie drzew wzdłuż głównego ciągu pieszego na osi wschód-zachód oraz przy pierzejach, co nawiązuje do historycznego wyglądu tego miejsca z okresu lat 30. XX wieku. Pojawiły się także niewielkie drzewa w donicach, dodatkowe ławki oraz dużo niskiej zieleni w postaci krzewów i bylin. Wymienione zostało także oświetlenie, zarówno w postaci wysokich słupów jak i lamp zainstalowanych w posadzce, które będą miały za zadanie podkreślić główny ciąg pieszy. Oświetlona została również nowa fontanna, figura św. Floriana, Pomnik Niepodległości oraz elewacja magistratu. Pomnik Niepodległości został przeniesiony w miejsce, które zapewni lepszą lokalizację do obchodów państwowych świąt.

Na zadanie „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ulicy Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2” Gmina Myślenice pozyskała 25 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego na lata 2014-2020.

Więcej o rewitalizacji Myślenic na stronie Realizowane polityki, programy i strategie.