EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

47,55%

-2,16 pp.

do roku 202020 988

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

9 979

Subwencja oświatowa
na ucznia

11 009

Dopłata za środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Gminy Myślenice w 2021 r.


Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2021 r.

91 250 060

+13,11%

do roku 2020OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY1424

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3-6 lat z terenu gminy objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez gminę

65,71%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat w placówkach prowadzonych przez gminę w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu gminy

17,97

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,21

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


4241

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

89,06%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

8,12

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

8,32

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.System oświatowy Gminy MYŚLENICE w 2021 r.W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Myślenice była organem prowadzącym dla 18 szkół podstawowych, w tym 6 z oddziałami przedszkolnymi oraz 17 przedszkoli.


Do szkół podstawowych z terenu Gminy Myślenice zaliczały się:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Myślenicach;

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach;

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach;

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach;

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Bęczarce;

 • Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Borzęcie;

 • Szkoła Podstawowa im. Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bysinie wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bysinie;

 • Szkoła Podstawowa w Drogini im. Jana Dunin-Brzezińskiego wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini;

 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie;

 • Szkoła Podstawowa im. Prof. Karoliny Lanckorońskiej w Jasienicy wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Jasienicy;

 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku;

 • Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach;

 • Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Osieczanach wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach;

 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polance;

 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Banachiewicza w Porębie;

 • Szkoła Podstawowa im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Trzemeśni;

 • Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani;

 • Szkoła Podstawowa w Zawadzie.Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Myślenice należały:

 • Przedszkole Samorządowe nr 1 w Myślenicach;

 • Przedszkole Samorządowe nr 2 w Myślenicach;

 • Przedszkole Samorządowe nr 3 w Myślenicach;

 • Przedszkole Samorządowe nr 4 w Myślenicach;

 • Przedszkole Samorządowe nr 5 w Myślenicach;

 • Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach;

 • Przedszkole Samorządowe nr 7 w Myślenicach;

 • Przedszkole Samorządowe nr 8 w Myślenicach;

 • Przedszkole Samorządowe w Bęczarce;

 • Przedszkole Samorządowe w Borzęcie wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Borzęcie;

 • Przedszkole Samorządowe w Bysinie wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bysinie;

 • Przedszkole Samorządowe w Drogini wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini;

 • Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie;

 • Przedszkole Samorządowe w Jasienicy wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Jasienicy;

 • Przedszkole Samorządowe w Jaworniku;

 • Przedszkole Samorządowe w Osieczanach wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Osieczanach;

 • Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni.

Organizacja szkół podstawowych

Organizacja przedszkoli


Baza lokalowa i wyposażenie

Infrastruktura szkolna, zwłaszcza budynki szkolne i ich wyposażenie, jak i dostępne dla uczniów obiekty sportowe, stanowią majątek gminy bezpośrednio służący potrzebom uczniów i nauczycieli. Ich stan wpływa zarówno na warunki nauczania, jak i pośrednio również na jego efekty. We wszystkich jednostkach na bieżąco wyposaża się sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne, biblioteki w lektury szkolne i inne książki. Szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe.

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Myślenice zainwestowała kolejne środki finansowe na działania edukacyjne w ramach programu przeciwdziałania pandemii COVID-19 na wsparcie kształcenia zdalnego. Zakupiono 153 laptopy za łączną kwotę 302.136,75 zł, które trafiły do jedenastu szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice.

Pozyskano także środki w ramach programu grantowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. Wsparcie finansowe jakie otrzymała Gmina na zakup laptopów wyniosło 74.999,87 zł. Za kwotę 74.390,40 zł zakupiono 28 sztuk laptopów dla 18 Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice.KADRA I DOSKONALENIE ZAWODOWE925,12

Liczba etatów zatrudnionych pracowników ogółem w roku szkolnym 2020/2021

644,02

Liczba etatów zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

281,1

Liczba etatów zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2020/2021


Doskonalenie zawodowe

W roku 2020/2021 zgodnie z wymogami przepisów oświatowych wydatkowano środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki finansowe przyznawane są w dwóch transzach w marcu i w listopadzie. Na organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli przeznaczono łącznie kwotę w wysokości 329.895,82. Najczęściej wybieranymi kierunkami są:

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;

 • logopedia;

 • organizacja i zarządzanie oświatą;

 • oligofrenopedagogika.

W roku szkolnym 2020/2021 10 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.


Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowegoDziałania na rzecz uczniówDowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół


Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) w zakresie zapewnienia dowożenia i opieki nad uczniem niepełnosprawnym Gmina Myślenice w 2021 roku wydatkowała na ten cel kwotę: 418.903,95 zł.

Gmina zawarła umowy z rodzicami na dowóz ucznia niepełnosprawnego do przedszkoli, szkół i ośrodków prywatnym samochodem osobowym na kwotę: 70.737,95 zł. Ponadto została podpisana umowa z firmą przewozową na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków” na kwotę: 348.166,00 zł.


Dotacja podręcznikowa

Dotacja podręcznikowa to dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Z programu w 2021 roku skorzystało 4421 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Myślenice (w tym z 18 szkół podstawowych publicznych oraz z 1 szkoły podstawowej niepublicznej Neo Montessori School). Kwota wykorzystanej dotacji to: 561.423,53 zł, która w całości pokryła zapotrzebowanie w/w szkół na podręczniki i ćwiczenia z uwzględnieniem materiałów edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.


Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne

0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 "Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych”.

W roku 2021 Gmina Myślenice otrzymała wsparcie finansowe w łącznej kwocie 98.135,00 zł dla 2 placówek:

 • Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach/ Szkoła Podstawowa w Osieczanach - 32.170,00 zł;

 • Szkoła Podstawowa w Zawadzie - 65.965,00 zł.

Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zostały zakupione pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej m. in.: mikroskopy, modele narządów, modele magnetyczne, model tułowia człowieka z narządami- otwierane, gotowe zestawy do doświadczeń ekologicznych, szkielet człowieka, mapy – zestawy, globusy, wskaźniki, odczynniki chemiczne, szkła laboratoryjne, okazy roślin i zwierząt oraz narządów zatopione w żywicy epoksydowej, maszyna elektrostatyczna Wimshursta, elektrostatyka – zestaw demonstracyjny, zestaw uczniowski z woltomierzem i amperomierzem, zestawy do ćwiczeń uczniowskich z elektrostatyki, z mechaniki NTL, do ćwiczeń z akustyki oraz wiele innych pomocy dydaktycznych.


Zajęcia wspomagające

W ramach szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Gmina Myślenice otrzymała środki finansowe w wysokości 154.700,00 zł, które pochodziły z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na realizacje zajęć wspomagających dla uczniów w terminie od 2 września do 22 grudnia 2021 r.

Zajęcia wspomagające miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i były przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.


Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

W okresie od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku z dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego skorzystało 28 pracodawców na łączną kwotę 210.566,91 zł, którzy kształcili młodocianych pracowników w zawodach m.in.: sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, stolarz, cukiernik, elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz.realizowane programy I PROJEKTY edukacyjneGłównym zadaniem realizowanym w obszarze oświaty jest zapewnianie uczniom jak najlepszych warunków i możliwości do indywidualnego rozwoju oraz stałego pogłębiania wiedzy. Gmina Myślenice wykonuje zadania w tym zakresie, realizując jednocześnie następujące programy i projekty edukacyjne:

 • Program "Aktywna Tablica":

Wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – "Aktywna tablica”, dzięki któremu w roku 2021 było możliwe wsparcie szkół, do których uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program realizowała Szkoła Podstawowa w Drogini - dotacja z programu rządowego 2.3760,00 zł., finansowy wkład własny Gminy Myślenice 5.940,00 zł., koszt całkowity 29.700,00 zł. W ramach realizacji Programu dla Szkoły Podstawowej w Drogini zakupiono: Eduterapeutica TIK Prawidłowy Rozwój składający się z 12 produktów: Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 1-3, Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4-8, Eduterapeutica ADHD, Eduterapeutica Logopedia rozszerzona, Eduterapeutica Autyzm, Eduterapeutica Problemy Wychowawcze, Musicarium Folklor Tradycyjnie i Nowocześnie, Harmonijny Rozwój – terapia poznawcza, Złapmy Lwa Specjalne Potrzeby Edukacyjne, Długopisy Banach 3D, Drukarka Banach 3D, Komputer Adax Libra.

 • Program "Wyprawka Szkolna":

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego była udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Z tej formy pomocy skorzystało 75 uczniów. Na realizację powyższego zadania wykorzystano dotację w wysokości 21.402,95 zł.

 • Program "Maluch +":

Gmina Myślenice otrzymała dotację z rządowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Maluch+". Dotacja celowa w ramach Modułu 2 programu "Maluch+" w wysokości 20400,00 zł zł trafiła do Żłobka Samorządowego w Myślenicach na funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Gmina Myślenice przeznaczyła na dofinansowanie zadania ze środków własnych 20% kosztów realizacji całego zadania tj. kwotę 5.100,00 zł.

 • Program "Umiem Pływać":

Gmina Myślenice pozyskała dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać”, dzięki któremu 240 uczniów z klas I-III z 16 szkół podstawowych naszej gminy wzięło udział w bezpłatnych pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zajęciach z nauki pływania na Krytej Pływalni Aquarius w Myślenicach. Całkowity koszt programu wyniósł 86.416,00 zł.

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa:

Wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Wsparcie finansowe na lata 2021-2025, które zrealizowano w roku 2021. Wsparcie otrzymało łącznie 31 szkół podstawowych, przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Myślenice - dotacja z programu rządowego 125.500,00 zł., finansowy wkład własny Gminy Myślenice 31.750,00 zł, koszt całkowity 15.6875,00 zł. W ramach realizacji Programu w szkołach podstawowych możliwy był zakup książek do biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Ponadto w szkołach podstawowych zorganizowano wiele konkursów bibliotecznych (np. "Z książką mi do twarzy") oraz bibliotecznych projektów edukacyjnych (np. "Wkręceni w czytanie"). W przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych zorganizowano różnego rodzaju zajęcia edukacyjne dla najmłodszych (np. dotyczące pracy wypożyczalni, zajęcia w IPN, wycieczka do biblioteki). Zakupiono również wiele nowości wydawnicze dla dzieci w wieku 3-6 lat, m.in.: Lucyna Krzemieniecka "Z przygód krasnala Hałabały", Sergiej Michałkow "Nie płacz Koziołku", Hanna Łochocka "O wróbelku Elemelku", Dominika Gałka "Przygody Fenka".

Wykaz jednostek oświatowych, które realizowały Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2021 roku


 • Program "Laboratoria Przyszłości”:

Myślenickie szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i  rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Szkoły wnioskowały o wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Wyposażenie podstawowe to obligatoryjny sprzęt, który musi skompletować szkoła. Jeżeli szkoła nie jest w posiadaniu wyposażenia podstawowego, to musi ponieść na nie środki w ramach wsparcia Laboratoriów Przyszłości. Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą:

 • drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.);

 • mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami;

 • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.);

 • stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Pozyskano wsparcie finansowe na łączna kwotę 1.456.500,00 zł dla 18 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice do realizacji w roku 2021 i 2022.

W 2021 roku 5 szkół zakupiło sprzęt i zrealizowały zadanie w całości tj.:

 • Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie/Szkoła Podstawowa w Borzęcie – kwota 60.000,00 zł;

 • Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie/Szkoła Podstawowa w Bysinie – kwota 60.000,00 zł;

 • Zespół Placówek Oświatowych w Drogini/Szkoła Podstawowa w Drogini – kwota 60.000,00 zł;

 • Szkoła Podstawowa w Porębie - kwota 60.000,00 zł;

 • Szkoła Podstawowa w Trzemeśni – kwota 90.900,00 zł.

W roku 2021 zrealizowano zadanie za kwotę 705.167,36 zł.

 • Program "Szkolny Klub Sportowy":

W 2021 r. Gmina Myślenice realizowała Program Szkolny Klub Sportowy wraz z Operatorem Wojewódzkim Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Krakowie. W programie zarówno w edycji wiosennej, jak i jesiennej wzięli udział uczniowie z 12 szkół podstawowych - 14 grup ćwiczebnych. Uczniowie pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego brali udział w pozalekcyjnych, bezpłatnych zajęciach sportowych takich jak:

 • gry zespołowe;

 • zajęcia ogólnorozwojowe;

 • piłka siatkowa;

 • zajęcia taneczne.

Wkład finansowy gminy wyniósł 230,00 zł od każdej grupy ćwiczebnej i przeznaczony był na zakup drobnego sprzętu sportowego oraz ubezpieczenie. Z zajęć SKS w 2021 r. skorzystało około 220 uczniów.

 • Program "Być Jak Ignacy":

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach przystąpiła do programu "Być jak Ignacy” organizowanego przez Fundację Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza. Program realizowany był podczas zajęć rozwijających, w których uczestniczyli uczniowie z klas 5c i 5d. Dla uczniów to nauka przez doświadczenie, niezwykłe eksperymenty i fascynujące zabawy kreatywne.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza od lat wspiera działania propagujące naukę, edukację oraz historię. W związku z tym postanowiła połączyć swoje dwa zadania – pielęgnowania pamięci o wybitnych Polakach oraz popularyzacji nauki – w jednym projekcie. Fundacja chce w ten sposób wskrzesić pamięć o ludziach, których nazwiska zatarł czas, mimo że bez nich rzeczywistość wyglądałyby dzisiaj zupełnie inaczej.

Konkurs trwał od dnia 7 września 2020 r. do 31 maja 2021 r. i składał się z 4 (czterech) niezależnych etapów połączonych ze sobą wspólną fabułą. Konkurs podzielony był na następujące etapy:

 • I etap do 30 listopada 2020 r., dotyczył rodzajów i źródeł energii oraz energii odnawialnej;

 • II etap do 30 stycznia 2021 r. dotyczył ekologii i zmian klimatu;

 • III etap do 31 marca 2021 r. dotyczył transportu i miast przyszłości;

 • IV etap do 31 maja 2021 r., dotyczył technologii cyfrowych, Internetu i programowania.

 • Program "POZNAJ POLSKĘ":

W rządowym programie Ministerstwa Edukacji i Nauki – POZNAJ POLSKĘ, którego założeniem jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki, Gmina Myślenice pozyskała środki w wysokości 215.294,00 zł na wycieczki szkolne dla uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu gminy.

Pozyskane z Ministerstwa Edukacji i Nauki środki stanowiły do 80% kosztów całkowitych. Pozyskane środki pozwoliły na realizację 27 wycieczek szkolnych w terminie do 15 grudnia 2021 r.

 • Program "ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ":

Gmina Myślenice wspólnie z Województwem Małopolskim realizowała projekt pn. ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ, którego celem było umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wycieczkach szkolnych.

Projekt stanowił element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej osłabionego w wyniku pandemii Covid-19 poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży. Dzięki projektowi "Odkrywam Małopolskę” dzieci i młodzież ze szkół podstawowych mogły wziąć udział w wycieczkach, podczas których poznawały wspaniałe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu.

W ramach tej współpracy 137 uczniów klas piątych z 9 Szkół Podstawowych naszej gminy, miało możliwość uczestniczenia w jednodniowych wycieczkach do Kopalni Soli w Wieliczce lub Bochni.

Wsparcie finansowe Województwa Małopolskiego wyniosło 6.700,00 zł, natomiast wkład finansowy Gminy Myślenice to 7.001,00 zł.

 • Projekt "Szkoła Ćwiczeń":

Myślenicka Szkoła Ćwiczeń to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, który przyczyni się do podniesienia kompetencji nauczycieli oraz poprawy funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu wsparcia szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Liderem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myślenicach. Gmina Myślenice pozyskała na ten projekt 100% dofinansowania w wysokości: 687.851,30,00 zł, a z możliwości rozwoju dla nauczycieli skorzystają także pracownicy innych szkół. Projekt realizowany jest w terminie od 1 lica 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

 • Projekt "Jeżdżę z głową":

W projekcie z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży wzięło łącznie udział 160 uczniów z piętnastu szkół podstawowych w Gminie Myślenice korzystając z lekcji nauki jazdy na nartach na stoku Sport Arena Myślenice na Górze Chełm. W ramach programu zapewniono zakup karnetów, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, a także transport uczniów na stok. Gmina Myślenice dofinansowała projekt z budżetu w kwocie 100.176,00 zł, a środki w kwocie 45.800,00 zł pochodziły z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 • Projekt "Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy":

Inteligentny program, stworzony przez pracowników Politechniki Warszawskiej, wspiera uczniów w nauce matematyki, a jednocześnie rozwija umiejętności uczniów uzdolnionych matematycznie. W projekcie wzięło udział 7 szkół podstawowych (SP Nr 1 w Myślenicach, SP w Bęczarce, SP w Bysinie, SP w Zawadzie, SP w Głogoczowie, SP w Krzyszkowicach, SP w Porębie).Dotacje przekazane niepublicznym przedszkolom
Kwota dotacji przekazanej w roku szkolnym 2020/2021 dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez inny organ niż Gmina Myślenice, wyniosła łącznie 4.664.008,74 zł. Dotacje udzielono 8 przedszkolom niepublicznym oraz 1 niepublicznemu punktowi przedszkolnemu.


Dotacje udzielone niepublicznym jednostkom prowadzonym przez inny organ niż Gmina Myślenice w roku szkolnym 2020/2021EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2021 R.Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2020/2021 został przeprowadzony w dniach od 25 do 27 maja 2021 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego;

 • matematyki;

 • języka obcego nowożytnego.


Wyniki egzaminu ósmoklasisty wg skali procentowej


Wyniki egzaminu ósmoklasisty wg skali staninowej


Pomimo, że w roku szkolnym 2020/2021 wprowadzano czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu szkół, przez co w dużej mierze kształcenie realizowano na odległość, ósmoklasiści osiągnęli zadowalające wyniki. Najlepsze średnie wyniki uzyskali:

 • z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego: uczniowie SP Nr 1 w Myślenicach, SP w Bysinie oraz SP w Drogini;

 • z egzaminu ósmoklasisty z matematyki: uczniowie SP w Zawadzie, SP Nr 1 w Myślenicach oraz SP w Porębie;

 • z egzaminu z języka angielskiego: uczniowie SP Nr 1 w Myślenicach, SP w Zasani oraz SP w Bęczarce.Osiągnięcia uczniówW oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach uczniowie szkół podstawowych mogli ubiegać się o nagrodę pieniężną z budżetu Gminy Myślenice, która jest przyznawana za szczególne osiągnięcia przez Burmistrza Myślenic. W roku szkolnym 2020/2021 komisja przyznała nagrody dla 34 uczniów na ogólną kwotę 20.000,00 zł.
Szczegółowy wykaz konkursów, w których odnieśli sukcesy nagrodzeni uczniowie znajduje się poniżej.

20

Liczba laureatów konkursów, w których odnieśli sukcesy nagrodzeni uczniowie w roku szkolnym 2020/2021

13

Liczba finalistów konkursów, w których odnieśli sukcesy nagrodzeni uczniowie w roku szkolnym 2020/2021

3

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których odnieśli sukcesy nagrodzeni uczniowie w roku szkolnym 2020/2021

Wykaz osiągnięć naukowych laureatów nagród