BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2021 r.

278 535 829

+4,53%

do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

6 368

+4,67%

do roku 2020


5 829

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

539

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 435

Dochody podatkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

130

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Myślenice w 2021 r. były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (środki na realizację programu "Rodzina 500+"), które wykonano na poziomie 56,8 mln zł (ponad 20% dochodów ogółem). Drugim najważniejszym źródłem dochodów gminy były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie na poziomie ponad 52,5 mln zł stanowiło blisko 19% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do poprzedniego roku, wpływy Gminy Myślenice z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o ponad 7,8 mln zł, co poskutkowało wzrostem udziału tego źródła dochodów w budżecie gminy. Trzecim najważniejszym źródłem dochodów gminy była subwencja ogólna wykonana na poziomie 45,0 mln zł, z kolei czwartym był podatek od nieruchomości, będący jednocześnie najważniejszym źródłem dochodów własnych w 2021 r. Wykonanie dochodów z tego źródła na poziomie 24,3 mln zł zapewniło niecałe 9% wpływów budżetowych. Łącznie pięć najważniejszych źródeł dochodów Gminy Myślenice składało się na nieco ponad 70% wszystkich wpływów, a najmniejszym z nich były dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych ustawami, wykonane na poziomie ponad 16,3 mln zł.10 głównych źródeł dochodów Gminy Myślenice w 2021 r.Dochody Gminy Myślenice w 2021 r.


Struktura dochodów Gminy Myślenice w 2021 r.Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

8,20%

-6,94 pp.

do roku 2020


Duże znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Myślenice w 2021 r. odegrały uzyskane dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2021 r. wyniosła 22.840.459,76 zł z czego 3.069.299,60 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 19.771.160,16 zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych. Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie z m.in.:

  • Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 13.000.000,00;

  • Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.962.808,00 zł;

  • Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w kwocie 1.356.500,00 zł.

Dodatkowo, w 2021 r. w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład, Gmina Myślenice otrzymała promesę na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Myślenice". Kwota dofinansowania wyniesie 19.000.000,00 zł.

Środki, jakie Gmina Myślenice uzyskała w 2021 r. zamierza się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r. i latach kolejnych. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.

Program Inwestycji Strategicznych Rządowy Fundusz Polski Ład.WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

262 511 264

+9,16%

do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

6 001

+9,31%

do roku 2020


5 380

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

622

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

7 695 279

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

9 122 050

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem unijnym


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W 2021 r., podobnie jak w poprzednim roku budżetowym, Gmina Myślenice najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu edukacji. Suma wydatków gminy poniesiona w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosła blisko 91,3 mln zł i razem pochłonęła niemal 35% środków budżetowych. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Drugim pod kątem wartości wydawanych środków obszarem funkcjonowania gminy w 2021 r. była pomoc społeczna i wsparcie rodziny. Wydatki z tej dziedziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Zrealizowano je na poziomie 84,0 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina). Zadania z zakresy pomocy społecznej i wsparcia rodziny pochłonęły ponad 32% wydatków gminy zrealizowanych w 2021 r. Znaczne środki przeznaczano również w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, co wiązało się z realizowanymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało ponad 17,1 mln zł, co stanowiło niemal 7% wydatków budżetowych.

Główne kierunki wydatków Gminy Myślenice w 2021 r.ZADŁUŻENIEZadłużenie GMINY NA KONIEC 2021 r.

129 332 528

-4,48%

do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.

2 957

-4,35%

do roku 202016 024 566

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

19 642 479

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

46,43%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

21 272

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Myślenice na koniec 2021 r. wyniosło 129,3 mln zł. W porównaniu do roku poprzedniego wartość zadłużenia spadła o nieco ponad 6,0 mln zł. Z kolei w relacji do dochodów ogółem, kwota zadłużenia gminy zmniejszyła się o 4,38 pp. Poziom wygenerowanej w 2021 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Myślenice wg ostatniej zmiany podjętej w 2021 r.